Projekty zakończone

Technologie zabezpieczeń przeciwwybuchowych miejsc składowania materiałów sypkich
Optymalizacja konstrukcji ścianki łopaty wentylatora przemysłowego wytwarzanej metodą infuzji próżniowej
Wizualizacja rozwoju kawerny w procesach podziemnego zgazowania węgla kamiennego
Realizacja planowanego litewskiego projektu pilotowego Longlife dla akademika Uniwersytetu w Kłajpedzie
Agencja analiz strategicznych w sektorze energii
Nowatorska metoda wytwarzania chemikaliów i paliw z biomasy
Innowacyjne bioreaktory membranowe dla zrównoważonej ekologicznej produkcji paliw ciekłych metodami biokonwersji
Systemy membranowe do odbierania CO2 z elektrowni
Zasady Bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest oraz możliwości źródła finansowania dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych oraz straży miejskich i gminnych” realizowane w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”
Opracowanie ekspertyzy dotyczącej możliwych do przeprowadzenia działań hydrotechnicznych, mających na celu ochronę przed powodzią terenów położonych na obszarach granicznych gminy Gierałtowice i miasta Zabrze oraz w dalszym biegu rzeki Kłodnicy na ternie miasta Gliwice
Szkolenie dla prokuratorów, asesorów prokuratury oraz sędziów pt.: "Ustawa o odpadach w kontekście wyrobów zawierających azbest i innych zagrożeń środowiskowych – aspekt prawny i praktyczny"
"Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej"
Określenie wpływu zastosowania wstępnie przegrzanych reagentów gazowych na efektywność procesu allotermicznego zgazowania węgla z wykorzystaniem ciepła z reaktora HTR
"Opracowanie systemu gazometrycznego powodującego natychmiastowe wyłączenie energii zasilającej maszyny i urządzenia w przypadku nagłego wypływu metanu ze zrobów do wyrobisk eksploatacyjnych"
"Opracowanie rozwiązań wraz z aparaturą pomiarową umożliwiającą przeprowadzenie pomiarów oraz diagnozowanie kabli i przewodów elektroenergetycznych w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego"
"Poprawa efektywności odmetanowania górotworu w warunkach dużej koncentracji wydobycia w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny"
"Opracowanie zasad pomiarów i badań parametrów powietrza kopalnianego dla oceny zagrożenia metanowego i pożarowego w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny"
"Opracowanie zasad projektowania robót górniczych w warunkach występowania skojarzonego zagrożenia metanowo-pożarowego w aspekcie systemów przewietrzania w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny"
"Opracowanie nowej kategoryzacji zagrożeń naturalnych w podziemnych zakładach górniczych wraz z jej doświadczalną weryfikacją"
Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej
Międzynarodowy projekt pod tytułem badanie wpływu podwyższonej naturalnej promieniotwórczości na człowieka i środowisko naturalne, realizowany w Głównym Instytucie Górnictwa w ramach Polsko-Norweskiego Funduszu Badań Naukowych
Zrównoważony i innowacyjny europejski sektor biogazu (sebe)
Platforma wiedzy nt. starzejącego się społeczeństwa Europy Środkowej
Baltic-Adriatic transport cooperation – BATCo (Współpraca Bałtycko-Adriatycka w dziedzinie transportu)
Revitalisation of urban river spaces (Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych)
TAB
TAB! - Take A Breath! - Adaptation Actions to reduce adverse health impacts of air pollution (Weź oddech! - Planowanie działań dla zmniejszenia negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie)
Poprawa bezpieczeństwa szybów kopalnianych i nowe narzędzia do oceny ryzyka
Inicjatywy energetyczne w zakresie niskiej emisji gazów cieplarnianych z kopalń węgla
Rozwój nowatorskich technologii dla prognozowania i zwalczania wybuchów i niekontrolowanych emisji gazu w grubych pokładach węgla kamiennego
Geomechanika i kontrola słabych spągów i ociosów
Zastosowanie biomasy do wytwarzania materiałów polimerowych przyjaznych środowisku
Powiększenie wiedzy na temat składowania dwutlenku węgla i produkcji metanu z pokładów węgla poprzez podziemne testy "in situ"
Brownfield Policy Improvement Task Force
Centrum Czystych Technologii Węglowych
Podziemne zgazowanie węgla ukierunkowane na produkcję wodoru – aspekty środowiskowe i bezpieczeństwa (Hydrogen Oriented Underground Coal Gasification for Europe – Eenvironmenta and Safety Aspects)

+ 48-32-259-2000