Projekty krajowe

Projekty realizowane z funduszy strukturalnych

PO KL

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych

RPO WSL

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania

PO IG

PO IR

System Obserwacji Płyty Europejskiej
Wielowarstwowa folia do konserwacji pasz na bazie odpadów z procesu recyklingu folii rolniczych, o niskim wpływie na środowisko w całym cyklu życia
Opracowanie technologii wytwarzania kompozytów ceramizujących na bazie PCV

Projekty realizowane w ramach programów NCBiR oraz MNiSW

PBS

Wielowarstwowa folia nowej generacji do produkcji kiszonek
Opracowanie technologii oczyszczania wód z naturalnych nuklidów promieniotwórczych z wykorzystaniem materiałów zeolitowych
Opracowanie bazy danych zawartości rtęci w krajowych węglach, wytycznych technologicznych jej dalszej redukcji wraz ze zdefiniowaniem benchmarków dla krajowych wskaźników emisji rtęci

Inne

Innowacyjne metody udostępnienia głębokich złóż rud miedzi

+ 48-32-259-2000