Pracownie

 • Prognozowanie deformacji górotworu i powierzchni dla projektowanej eksploatacji górniczej w kopalniach podziemnych:
  • Ocena oddziaływania eksploatacji górniczej na różne elementy zagospodarowania powierzchni terenu górniczego.
  • Ocena ryzyka wystąpienia w terenach górniczych deformacji nieciągłych.
  • Wyznaczanie i weryfikacja granic terenów górniczych.
  • Wyznaczanie granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia zawodnieniem terenów w wyniku przywrócenia naturalnych przepływów wód.
 • Ocena zaistniałych szkód w obiektach i powierzchni terenu pod kątem ich związku z ruchem zakładów górniczych.
 • Kategoryzowanie terenów górniczych i pogórniczych:
  • Ocena zagrożenia zawodnieniem terenów górniczych i pogórniczych.
  • Kategoryzowanie przydatności terenów górniczych i pogórniczych do zagospodarowania przestrzennego, w tym do zabudowy.
 • Konsultacje i weryfikacje dokumentacji technicznych napraw szkód górniczych.
  • Konsultacje i weryfikacje projektów budowlanych i projektów wykonawczych regulacji cieków powierzchniowych i budowy wałów przeciwpowodziowych na terenach górniczych i pogórniczych, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia zawodnieniem terenów w wyniku przywrócenia naturalnych przepływów wód.
  • Konsultacje i weryfikacje projektów rekultywacji i rewitalizacji terenów górniczych i pogórniczych, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia zawodnieniem terenów w wyniku przywrócenia naturalnych przepływów wód.
 • Konsultacje i opiniowanie opracowań i dokumentacji w zakresie ochrony środowiska terenów górniczych i pogórniczych.
 • Optymalizacja projektów eksploatacji górniczej kopalń podziemnych z uwagi na minimalizację deformacji górotworu i powierzchni oraz ochronę obiektów jej zagospodarowania:
  • Weryfikacja planów ruchu zakładów górniczych w zakresie ochrony powierzchni oraz zgodności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
  • Kwalifikacja zasobów kopalin do przemysłowych uwzględniająca ochronę powierzchni, w tym w szczególności brak nadmiernych zawodnień terenu górniczego.
  • Wyznaczanie i weryfikacja granic filarów ochronnych.
 • Monitoring obiektów budowlanych i powierzchni terenu, podlegających wpływom eksploatacji górniczej:
  • Skaning powierzchni terenu górniczego.
  • Skaning obiektów budowlanych.
  • Automatyczny monitoring ciągły wychyleń obiektów od pionu.
  • Automatyczny monitoring ciągły przemieszczeń i deformacji obiektów.

 • Ochrona obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia terenu przed wpływami eksploatacji górniczej:
  • Inwentaryzacje oraz ocena odporności statycznej i dynamicznej obiektów narażonych na wpływy górniczych deformacji podłoża oraz wstrząsów górniczych.
  • Ocena stanu technicznego obiektów i diagnozowanie przyczyn wystąpienia uszkodzeń tych obiektów.
  • Ocena bezpieczeństwa i niezawodności obiektów budowlanych na terenach górniczych i przewidywanych uciążliwości ich użytkowania.
  • Kompleksowe oceny przyczyn i skutków wychyleń od pionu obiektów budowlanych na terenach górniczych.
  • Określenie metod oraz sposobów wzmacniania i zabezpieczenia istniejących obiektów, narażonych na wpływy górniczych deformacji podłoża oraz wstrząsów górniczych.
  • Opracowywanie i wdrażanie nowych metod oceny odporności budynków i sieci uzbrojenia technicznego, podlegających wpływom deformacji oraz wstrząsów górniczych.
  • Określenie warunków funkcjonowania sieci uzbrojenia terenu, poddanych statycznym i dynamicznym wpływom eksploatacji górniczej.
  • Opracowanie sposobów renowacji istniejących sieci uzbrojenia, narażonych na deformacje podłoża i wstrząsy górotworu.
 • Ochrona obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia terenu usytuowanych na terenach pogórniczych:
  • Identyfikacja i definiowanie obciążeń i oddziaływań obiektów budowlanych i sieci infrastruktury występujących na terenach pogórniczych.
  • Określenie wpływu obciążeń i oddziaływań występujących na terenach pogórniczych na obiekty budowlane i sieci infrastruktury technicznej.
  • Określenie optymalnych działań profilaktyczno-zabezpieczających.
 • Ocena wpływu drgań przemysłowych, komunikacyjnych i wstrząsów górniczych na obiekty budowlane i sieci uzbrojenia terenu:
  • Ocena szkodliwości wpływów dynamicznych na obiekty i sieci.
  • Określenie zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowania obiektów i sieci.
  • Dobór odpowiednich działań profilaktyczno-zabezpieczających.
 • Badania wyrobów budowlanych i wydawanie opinii technicznych o możliwości ich stosowania na terenach górniczych i pogórniczych, w szczególności:
  • rur i kształtek, studzienek, zbiorników i innych elementów sieci uzbrojenia,
  • bezwykopowych metod budowy i naprawy rurociągów,
  • materiałów geosyntetycznych przeznaczonych do zbrojenia gruntów.
 • Konsultowanie i opiniowanie projektów konstrukcyjnych obiektów budowlanych planowanych na terenach górniczych i pogórniczych:
  • Określanie przewidywanych skutków wpływów projektowanej eksploatacji górniczej na obiekty zabudowy powierzchni, niezabezpieczonych na te wpływy.
  • Wskazanie optymalnych sposobów wzmacniania i zabezpieczania istniejących obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia terenu przed wpływami deformacji i wstrząsów górniczych.
 • Konsultowanie i opiniowanie projektów budowy odcinków sieci uzbrojenia terenu przy zastosowaniu metod bezwykopowych.

 • Metody wentylacji, w tym:
  • Projekty wentylacji kopalń oraz obiektów przemysłowych i budowlanych.
  • Analizy kosztów wentylacji wraz z opracowaniem sposobów ich zmniejszania.
  • Ekspertyzy w zakresie zwalczania zagrożenia metanowego, pyłowego, pożarowego i radiacyjnego środkami wentylacyjnymi.
  • Wykonywanie charakterystyk wentylatorów głównych zgodnie z normą PN-70G-04161 wraz z analizą stabilności i ekonomiczności ich pracy.
  • Badanie migracji gazów w wyrobiskach górniczych z zastosowaniem gazu znacznikowego Sf6.
  • Projekty systemów wentylacji lutniowej.
  • Projekty przewietrzania tuneli w trakcie ich drążenia i podczas eksploatacji.
  • Opracowywanie schematów potencjalnych kopalń wraz z ich analizą.
 • Badania szczelności obiektów za pomocą gazu znacznikowego Sf6.
 • Badania energetyczne wentylatorów kotłowych, pomp, sprężarek.

 • Badania cieplne urządzeń energetycznych.
 • Metody klimatyzacji kopalń.
 • Sporządzanie map izolinii temperatury pierwotnej skał dla projektowanych do eksploatacji poziomów i pokładów.
 • Ocena warunków geotermicznych w oparciu o mapy izolinii temperatury pierwotnej skał dla czynnych i projektowanych poziomów wydobywczych oraz pokładów węgla.
 • Prognozowanie zagrożenia klimatycznego w wyrobiskach z wentylacją odrębną (lutniową) i w wyrobiskach z opływowymi prądami powietrza.
 • Opracowanie modelowych rozwiązań klimatycznych dla drążonych wyrobisk z wentylacją lutniową.
 • Opracowanie skutecznych metod prewencji zagrożenia klimatycznego dla rejonów eksploatacyjnych.
 • Badania i wdrożenia rozwiązań poprawiających efektywność działania górniczych urządzeń chłodniczych.
 • Projektowanie przewietrzania i klimatyzacji głębokich poziomów wydobywczych i całych kopalń.
 • Ekspertyzy dotyczące obniżania kosztów klimatyzacji.
 • Zasady zatrudniania górników w gorącym mikroklimacie.

 • Sporządzanie dokumentacji hydrogeologicznych kopalń węgla kamiennego. 
 • Rozpoznawanie i zwalczanie zagrożeń wodnych, projektowanie odwadniania górotworu oraz ustalanie filarów bezpieczeństwa. 
 • Badanie i ocena skutków zmian warunków wodnych w górotworze i na powierzchni związanych z działalnością górniczą i likwidacją kopalń. 
 • Dokumentowanie i ocena hydrogeologicznych warunków eksploatacji górniczej lub likwidacji kopalń. 
 • MONITORING  ŚRODOWISKA - Hydrogeologiczne badania monitoringowe dla określania warunków i wpływu działalności górniczej i przemysłowej na środowisko.
 • INŻYNIERIA  ŚRODOWISKA - Badanie i ocena na rzecz wspomagania przedsięwzięć z zakresu inżynierii środowiska w zróżnicowanych warunkach hydrogeologicznych.
 • Pracownia  dysponuje nowoczesną aparaturą pomiarową, do badań własności hydrogeologicznych skał i rumoszu skalnego. Przeprowadzamy oznaczenia:
  • zmienności przepuszczalności/współczynnika filtracji rdzenia skalnego o dowolnej długości (przy zastosowaniu jedynego w Polsce aparatu do nieniszczejącego profilowania rdzeni PDPK400);
  • mikroporowatości, wielkości i rozkładu porów, powierzchni właściwej skał, pyłu, proszków, zeolitów itp. (za pomocą analizatora powierzchni właściwej ASAP 2020);
  • gęstości rzeczywistej próbek regularnych i nieregularnych, zarówno skał jak i proszków (za pomocą wysokociśnieniowego piknometru helowego AccuPyc II 1340);
  • gęstości rzeczywistej oraz porowatości otwartej regularnych próbek skalnych, betonów, styropianów, pumeksów itp. (AccuPyc II 1340).

 • Oceny ryzyka procesowego metodami HAZOP, FMEA, FTA, ETA.
 • Oceny możliwości wystąpienia awarii/wypadku.
 • Oceny ryzyka środowiskowego – ocena wpływu przedsięwzięcia na środowisko.
 • Oceny ryzyka zawodowego – identyfikacja zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi.
 • Analizy kosztów profilaktyki związanej z bezpieczeństwem.
 • Opracowania „Dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem”, spełniającego wymagania Dyrektywy ATEX 94/9/EC i Dyrektywy 1999/92/EC”.

 • Tworzenie systemów informatycznych wspierających zarządzanie procesami przemysłowymi.
 • Tworzenie rozwiązań informatycznych z obszaru inżynierii środowiska.
 • Tworzenie oprogramowania dedykowanego do wspierania projektów i badań naukowych.
 • GIS.
 • Modelowanie środowiskowe.
 • Modelowanie obiektów przemysłowych.
 • Technologie materiałowe.

 • Ekspertyzy związane z zagrożeniem wybuchem pyłu węglowego w kopalniach, w tym badania zaliczeniowe stanu zagrożenia wybuchem pyłu węglowego pokładów węgla, rejonów komór funkcyjnych, rejonów zbiorników węgla itp.
 • Badania stanu zagrożenia wybuchem pyłu węglowego wyrobisk kamiennych, kamienno – węglowych oraz węglowych.
 • Badania stanu zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i doboru koniecznych zabezpieczeń składów materiałów wybuchowych, zbiorników węgla oraz innych miejsc szczególnego zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
 • Ocena konieczności stosowania głównych zapór przeciwwybuchowych zabezpieczających rejony wentylacyjne (zwłaszcza na podszybiach).
 • Ocena skuteczności pozbawiania lotności pyłów węglowych za pomocą zwilżaczy płynnych lub stałych w aspekcie zwalczania zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
 • Ocena skuteczności pozbawiania lotności pyłów węglowych za pomocą chlorku wapnia lub chlorku magnezu z dodatkiem substancji powierzchniowo czynnej.
 • Ocena zagrożenia pożarowo-wybuchowego w zakładach przeróbki mechanicznej węgla i innych zakładach przemysłowych.
 • Ocena zagrożenia wybuchem pyłu w zakładach przemysłowych i sposoby redukcji tego zagrożenia według zasad obowiązujących w Unii Europejskiej.
 • Badania skuteczności środków zabezpieczających przed powstaniem i przeniesieniem wybuchu pyłów.
 • Ocena czynników mających wpływ na możliwość powstania i przeniesienia wybuchu pyłów w badanych obiektach i pomieszczeniach zakładów przemysłowych.
 • Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem pyłów i tworzenia harmonogramu usuwania powstających osadów pyłowych w:
  • zakładach przeróbczych mechanicznych węgla;
  • elektrowniach;
  • młynach;
  • ciepłowniach;
  • elektrociepłowniach,
  • zakładach odsiarczania węgla;
  • i innych zakładach przemysłowych.
 • Pomiary intensywności osiadania pyłu.
 • Określanie ilości zalegającego pyłu w wyrobiskach górniczych oraz w obiektach, poziomach i pomieszczeniach zakładów przemysłowych.
 • Analizy laboratoryjne zalegających pyłów w wyrobiskach górniczych oraz obiektach, poziomach i pomieszczeniach zakładów przemysłowych zgodnie Polskimi Normami oraz Europejskimi Normami.
 • Pokazy doświadczalne wybuchów pyłów oraz działalność szkoleniowa.
 • Badania i ocena skłonności skał do iskrzenia zapalającego metan przy urabianiu kombajnami w zakładach górniczych.
 • Badania i ocena skłonności materiałów do iskrzenia w obiektach i pomieszczeniach zakładów przemysłowych zagrożonych wybuchem par cieczy palnych i gazów.

działa w Zakładzie Monitoringu Środowiska posiadającym Certyfikat Akredytacji Nr AB 145 Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie, potwierdzający kompetencje Zakładu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Zakład Monitoringu Środowiska jest jednostką organizacyjną w strukturze Głównego Instytutu Górnictwa, w którym wdrożony jest Zintegrowany System Zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zarządzania środowiskowego, zgodnie z wymaganiami norm PN-ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005 oraz PN-N-18001:2004, potwierdzony certyfikatem Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie nr JBS - 54/7/2015.

Pracownia Analiz Ekologicznych realizuje prace terenowe polegające między innymi na:

 • pobieraniu próbek środowiskowych:
  • gleb i gruntów,
  • wód powierzchniowych, podziemnych, przeznaczonych do spożycia oraz opadowych,
  • powietrza,
  • gazów składowiskowych,
  • ścieków komunalnych i przemysłowych (w tym tzw. pobieranie dobowe),
  • odpadów,
  • osadów ściekowych oraz dennych.
 • badaniu przepływu cieków i współczynników filtracji gruntów powierzchniowych,
 • badaniu stateczności skarp.

Pobieranie i transport próbek prowadzony jest na terenie całej Polski. Zespół doświadczonych pracowników pobierających próbki, wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt, co gwarantuje wysoką jakość usług realizowanych w każdych warunkach terenowych.

Pracownia Analiz Ekologicznych oferuje prowadzenie monitoringu:

 • wód podziemnych i powierzchniowych oraz ścieków na podstawie wydanych decyzji administracyjnych;
 • terenów przemysłowych, zurbanizowanych, rolnych i leśnych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016, poz. 1395);
 • składowisk odpadów, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r., w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. 2013., poz. 523);
 • obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2014 r., w sprawie prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (Dz. U. 2014, poz. 875);
 • oczyszczalni ścieków komunalnych oraz przemysłowych w oparciu o Ustawę z dnia 20 lipca 2017r. prawo wodne (Dz. U. 2017, poz. 1566 z późniejszymi zmianami);
 • komunalnych osadów ściekowych i gleb rolnych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r., w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2015, poz. 257).

Pracownia Analiz Ekologicznych sporządza oceny, ekspertyzy i opinie dotyczące:

 • zanieczyszczenia gleb i gruntów w odniesieniu do standardów jakości;
 • stanu środowiska terenów przeznaczonych pod inwestycje - ustalenie stanu zerowego;
 • stanu środowiska terenów przemysłowych – ustalanie stanu początkowego i końcowego;
 • jakości wód powierzchniowych i podziemnych;
 • podstawowych charakterystyk odpadów przeznaczonych do składowania;
 • gospodarczego wykorzystania odpadów pod ziemią i na powierzchni;
 • możliwości wykorzystania kruszyw po recyklingu;
 • określenia przydatności odpadów mineralnych dla ich wykorzystania jako kruszyw w budownictwie, drogownictwie oraz jako surowców w przemysłach cementowym, ceramicznym, szklarskim, itp.;
 • możliwości wykorzystania odpadów różnego rodzaju jako paliw alternatywnych;
 • przekwalifikowania odpadów na produkt uboczny;
 • możliwości wykorzystania komunalnych osadów ściekowych;
 • spoiw stosowanych w budownictwie podziemnym.

Pracownia Analiz Ekologicznych sporządza:

 • raporty oddziaływania na środowisko przedsięwzięć, łącznie z wykonaniem inwentaryzacji przyrodniczej terenu inwestycji, wynikające z Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008, Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami);
 • przeglądy ekologiczne oraz wnioski o pozwolenie zintegrowane w oparciu o Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami);
 • raporty początkowe dla instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego zgodnie z dyrektywą 2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie emisji przemysłowych (Dz. U. UE L 334, 17.12.2010);

Gwarantujemy udział i pomoc w procesie uzyskania decyzji administracyjnych wynikających z wymienionych wyżej raportów oraz pozwoleń.

W Pracowni Analiz Ekologicznych wykorzystywany jest posiadany nowoczesny sprzęt, miedzy innymi:

 • Pompy Grundfos MP-1-60, MP-1-90 i Gigant do pobierania wód podziemnych ze studni i piezometrów.
 • Przenośny analizator gazów Gasmet DX 4040 o zdolności precyzyjnej analizy 200 gazowych związków nieorganicznych i organicznych, wykorzystywany do monitoringu i ocen środowiskowych:
  • instalacji z branży chemicznej, petrochemicznej i koksochemicznej;
  • obiektów wiertniczych prowadzących rozpoznanie złóż węglowodorów;
  • instalacji dla dystrybucji pali płynnych;
  • robót budowlanych i wyburzeniowych;
  • dróg i autostrad.
 • Wiertnica samochodowa H20SG do wykonywania wierceń geologicznych, geotechnicznych, hydrogeologicznych i środowiskowych do głębokości 20 m oraz dla pobierania próbek gruntów, skał i innych materiałów.
 • Młot udarowy Makita HM 1700 z zestawem próbników rurowych do pobierania próbek rdzeniowych o nienaruszonej strukturze, także gruntów z głębokości do 5 m.
 • Dyfraktometr rentgenowski (XRD) D8 DISCOVER BRUKER z nowoczesnym goniometrem, wyposażony w zwierciadło Goebla, detektory do pomiarów 1D – Lynxeye oraz 2D – Vantec 500 oraz autosampler, umożliwia oznaczanie krystalicznych faz w substancjach stałych takich jak: gleby, grunty, odpady, paliwa, kompozyty, surowce i produkty mineralne oraz wiele innych. Posiadany dyfraktometr D8 DISCOVER BRUKER jako nowoczesne narzędzie wykorzystywane jest w pracach o charakterze naukowo-badawczym, projektach naukowych oraz w pracach rynkowych na rzecz przemysłu, górnictwa i sektora usług.

W Pracowni Analiz Ekologicznych przy interpretacji i wizualizacji wyników pomiarów wykorzystywane jest nowoczesne oprogramowanie, między innymi:

 • ArcGIS for DesktopAdvanced v.10.2.1. – zaawansowana platforma do wizualizacjii interpretacji danych przestrzennych na mapach.
 • Calcmet v.11.11. – interpretacja składu chemicznego gazowych mieszanin wieloskładnikowych.
 • DIFFRAC.EVA v.3.0. – interpretacja jakościowa faz mineralnych w metodzie dyfrakcji rentgenowskiej (XRD).
 • GeoSlope v.1.1. – obliczenia i ocena stateczności skarp i zboczy.
 • GeoStar v.6.0. – profile i przekroje geologiczne, geotechniczne oraz hydrogeologiczne.
 • PDF-4+ v.4.12.0.4. – licencjonowana baza danych ICDD dla dyfrakcji rentgenowskiej (XRD).
 • SADA v.5.1.– optymalizacja badań środowiska gruntowego terenów poprzemysłowych i analiza ryzyka zdrowotnego związanego z zanieczyszczeniami obecnymi w gruntach.
 • TOPAS v.4.2. – interpretacja ilościowa faz mineralnych w metodzie dyfrakcji rentgenowskiej (XRD).

Pracownicy zatrudnieni w Pracowni Analiz Ekologicznych dysponują wiedzą popartą wieloletnim doświadczeniem. W skład zespołu wchodzą specjaliści z geologii, hydrogeologii, fizyki oraz ochrony środowiska, posiadający uprawnienia biegłych z listy Wojewody Śląskiego w zakresie ochrony przyrody, sporządzania ocen oddziaływania na środowisko, a także uprawnienia Ministra Środowiska w zakresie hydrogeologii.

Pracownia Ekspertyz i Badań Dołowych Kopalni Doświadczalnej „Barbara”, działająca w strukturach Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach świadczy kompleksowe usługi w zakresie:

 • badania gazonośności, w tym oznaczenia metanonośności pokładów węgla,
 • opracowywanie prognoz wydzielania się metanu do wyrobisk eksploatacyjnych, przygotowawczych i udostępniających,
 • opinie dotyczące klasyfikacji pokładów węgla lub ich części oraz pól metanowych do odpowiednich kategorii zagrożenia metanowego oraz wyrzutami gazów i skał,
 • klasyfikacja wyrobisk górniczych (pomieszczeń) do odpowiednich stopni niebezpieczeństwa wybuchu metanu,
 • ocena kształtowania się zagrożenia metanowego dla ścian eksploatowanych przy uwzględnieniu warunków wentylacyjno-metanowych oraz zakresu stosowanej profilaktyki w tym odmetanowania,
 • opracowanie technologii pozyskiwania metanu ze złóż węgla oraz jego utylizacji,
 • badanie zagrożenia wyrzutami metanu i skał w pokładach węgla lub ich częściach w aspekcie klasyfikacji i ustalenia granic zaliczania do odpowiedniej kategorii zagrożenia wyrzutowego oraz zwalczania tego zagrożenia,
 • ekspertyzy dotyczące sposobu odmetanowania rejonów eksploatacyjnych,
 • projektowanie systemów wentylacji odrębnej dla drążonych wyrobisk korytarzowych w pokładach metanowych,
 • kompleksowa ocena zagrożenia metanowego oraz pożarami endogenicznymi w projektowanych rejonach eksploatacyjnych,
 • obliczenia numeryczne wraz z analizą sieci wentylacyjnych projektowanych rejonów eksploatacyjnych w warunkach występowania zagrożeń: metanowego oraz pożarami endogenicznymi,
 • obliczenia numeryczne oraz projektowanie eksploatacji dla rejonów eksploatacyjnych poniżej poziomu udostępnienia,
 • badania i oceny zagrożenia gazowego dla kolejnych etapów wyłączania z ruchu górniczego wyrobisk, rejonów, poziomów, szybów likwidowanej kopalni,
 • wariantowa analiza upraszczania modelu sieci wentylacyjnej likwidowanej kopalni metanowej,
 • opracowanie technologii izolacji wyrobisk w likwidowanej kopalni metanowej.
 • opracowania bilansu akumulowanego metanu wolnego w wyrobiskach kopalni zlikwidowanej w przyjętym konwencjonalnie przedziale czasu w powiązaniu z hydrogeologią, tektoniką oraz uwarunkowaniami związanymi z sąsiadującymi kopalniami,
 • prognoza możliwości wystąpienia zagrożenia gazowego na powierzchni w obszarze górniczym likwidowanej kopalni metanowej,
 • badania kinetyki i intensywności dopływu gazów kopalnianych do strefy przypowierzchniowej na terenie obszaru górniczego zlikwidowanej kopalni,
 • opracowania metod aktywnego zwalczania zagrożenia gazowego w strefach przypowierzchniowych na terenach pogórniczych zlikwidowanych kopalń.

 • Opracowanie prognozy stanu zagrożenia wyrzutowego dla nowoudostępniach i słabo rozpoznanych partii złoża/pokładów,
 • Wykonywanie pomiarów in-situ podstawowych wskaźników stanu zagrożenia wyrzutowego stosowanych w kopalniach węgla tj. intensywności desorpcji metanu, metanonośności, objętości zwiercin z otworu i zwięzłości, w celu wydania oceny aktualnego stanu zagrożenia wyrzutowego lub opracowania prognozy bieżącej,
 • Przeprowadzenie kompleksowych badań pokładu węgla (skał) w celu określenia jego predyspozycji wyrzutowych, obejmujących poszerzone pomiary o tzw. właściwości sorpcyjne – tj. kinetykę desorpcji i współczynnik dyfuzji,
 • Wydawanie opinii dot. projektów technicznych robót górniczych prowadzonych w warunkach zagrożenia wyrzutowego oraz projektowanie rozcięcia złoża (pokładu) oraz systemu wentylacji i zabezpieczeń w warunkach w/w zagrożenia,
 • Wyznaczanie granic zaliczenia pokładu do odpowiedniej kategorii zagrożenia wyrzutowego oraz wydanie opinii dotyczącej możliwości wyłączenia części pokładu z granic jego dotychczasowego zaliczenia do odpowiedniej kategorii zagrożenia wyrzutowego,
 • Ocena skuteczności profilaktyki wyrzutowej stosowanej na kopalni oraz opracowanie profilaktyki (zasad) wykonywana określonych robót górniczych w strefach szczególnego zagrożenia.

Zakres działalności:

 • Projektowanie i dobór obudowy wyrobisk górniczych
 • Opracowywanie projektów techniczno-technologicznych napraw obudów obiektów podziemnych
 • Badania parametrów górotworu i skał otaczających wyrobiska
 • Badania i ocena obudowy wyrobisk górniczych
 • Badania parametrów górotworu i skał otaczających wyrobiska
 • Badania i ocena obudowy wyrobisk górniczych
 • Budownictwo podziemne
 • Analizy wytrzymałościowe obudowy wyrobisk i poszczególnych jej elementów
 • Tworzenie specjalistycznego oprogramowania komputerowego
 • Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla górnictwa
 • Modelowanie numeryczne budowli, maszyn i urządzeń
 • Szkolenia w zakresie stosowania obudów wyrobisk górniczych
 • Aparatura badawcza i oprogramowanie

Zakres działalności:

 • Projektowanie i dobór obudowy wyrobisk górniczych
 • Określenie warunków upodatnienia sekcji obudów zmechanizowanych
 • Prognoza energii wstrząsów górotworu
 • Prognoza konwergencji chodników przyścianowych
 • Badania parametrów górotworu i skał otaczających wyrobiska
 • Modelowanie numeryczne górotworu
 • Badania i ocena obudowy wyrobisk górniczych
 • Projektowanie systemów eksploatacji złoża
 • Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla górnictwa
 • Opracowywanie raportów techniczno-środowiskowych „due diligence”,
 • Szkolenia w zakresie stosowania obudów wyrobisk górniczych
 • Aparatura badawcza i oprogramowanie

Zakres działalności:

 • Projektowanie i dobór obudowy wyrobisk górniczych
 • Likwidacja wyrobisk podziemnych
 • Opracowywanie projektów techniczno-technologicznych napraw obudów obiektów podziemnych
 • Modelowanie numeryczne górotworu
 • Badania i ocena obudowy wyrobisk górniczych
 • Budownictwo podziemne
 • Analizy wytrzymałościowe obudowy wyrobisk i poszczególnych jej elementów
 • Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla górnictwa
 • Modelowanie numeryczne budowli, maszyn i urządzeń
 • Szkolenia w zakresie stosowania obudów wyrobisk górniczych
 • Aparatura badawcza i oprogramowanie

 • Analizy i ekspertyzy środowiskowo-prawne w zakresie warunków korzystania z wód (m.in. operaty wodnoprawne)
 • Modelowanie i bilansowanie jakościowe i ilościowe wód powierzchniowych i podziemnych
 • Modelowanie zjawisk hydrochemicznych
 • Rozwiązania systemowe dla gospodarowania wodami deszczowymi
 • Programowanie gospodarki zasobami wodnymi w ujęciu zlewniowym (Ramowa Dyrektywa Wodna oraz Dyrektywa Powodziowa)
 • Modelowanie zjawisk hydrologicznych

 • Opracowania strategiczne i programowe o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym (m.in. strategie rozwoju, programy ochrony środowiska, lokalne programy rewitalizacji)
 • Analizy zagadnień społeczno-gospodarczych, przestrzennych i środowiskowych z wykorzystaniem metod scenariuszowych oraz foresight
 • Analiza ryzyka środowiskowego
 • Programowanie gospodarki wodami deszczowymi w miastach i obszarach funkcjonalnych
 • Analizy środowiskowe dla potrzeb adaptacji miast do zmiany klimatu
 • Inwentaryzacja terenów historycznie zanieczyszczonych
 • Inwentaryzacja i waloryzacja miejskich zasobów błękitno-zielonej infrastruktury
 • Prognozowanie oddziaływania na środowisko projektów planów, programów, strategii
 • Inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze
 • Monitoring przyrodniczy terenów podlegających antropopresji, w tym skutkom działalności górniczej
 • Programowanie ochrony i rewitalizacji miejskich dolin rzecznych, w tym renaturyzacja rzek, zagospodarowanie stref nadrzecznych oraz ocena hydromorfologiczna
 • GIS w inżynierii środowiska i w zarządzaniu środowiskiem
 • Sporządzanie cyfrowych modeli i scenariuszy łączących aspekt środowiskowy i przestrzenny
 • Mobilne platformy pomiarowo-analityczne z wykorzystaniem dronów
 • Przestrzenne bazy danych dla środowiska

 • Wdrażanie ekoinnowacji oraz oceny ekoefektywności rozwiązań technologicznych
 • Przygotowanie materiałów aplikacyjnych z zakresu inżynierii miejskiej i środowiska (wnioski, studia wykonalności, biznes plany)
 • Analizy i oceny efektywności ekonomicznej i ekologicznej inwestycji na potrzeby instytucji udzielających pożyczek i kredytów (m.in. analizy finansowe, CBA, MCA, DGC)
 • Opracowania programowe o zasięgu lokalnym, regionalnym i krajowym związane między innymi ze strategiami rozwojowymi
 • Kompleksowa obsługa w zakresie pozyskiwania decyzji administracyjnych obejmująca opracowanie niezbędnych dokumentów oraz przeprowadzenie konsultacji instytucjonalnych i społecznych

 • Technologie uzdatniania i odnowy wody do celów pitnych i przemysłowych
 • Modelowanie systemów sieci kanalizacyjnych, wodociągowych,
 • Technologie dla oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych, w tym modelowanie biologicznych systemów oczyszczania ścieków, techniki membranowe
 • Optymalizacja istniejących rozwiązań technologicznych i intensyfikacja procesów oczyszczania ścieków
 • Ocena efektywności gospodarki wodno-ściekowej (m.in. koncepcje techniczne i plany aglomeracji)
 • Opracowanie rozwiązań technicznych i technologicznych w skali laboratoryjnej półtechnicznej,
 • Innowacyjne technologie dla zagospodarowania osadów ściekowych na cele przyrodnicze, energetyczne i inne
 • Intensyfikacja procesów przeróbki osadów na oczyszczalniach ścieków
 • Analizy techniczno-ekonomiczne rozwiązań w zakresie osadów ściekowych
 • Analizy i ekspertyzy środowiskowo-prawne w zakresie gospodarowania osadami ściekowymi

 • Opracowanie prognozy stanu zagrożenia wyrzutowego dla nowoudostępniach i słabo rozpoznanych partii złoża/pokładów,
 • Wykonywanie pomiarów in-situ podstawowych wskaźników stanu zagrożenia wyrzutowego stosowanych w kopalniach węgla tj. intensywności desorpcji metanu, metanonośności, objętości zwiercin z otworu i zwięzłości, w celu wydania oceny aktualnego stanu zagrożenia wyrzutowego lub opracowania prognozy bieżącej,
 • Przeprowadzenie kompleksowych badań pokładu węgla (skał) w celu określenia jego predyspozycji wyrzutowych, obejmujących poszerzone pomiary o tzw. właściwości sorpcyjne – tj. kinetykę desorpcji i współczynnik dyfuzji,
 • Wydawanie opinii dot. projektów technicznych robót górniczych prowadzonych w warunkach zagrożenia wyrzutowego oraz projektowanie rozcięcia złoża (pokładu) oraz systemu wentylacji i zabezpieczeń w warunkach w/w zagrożenia,
 • Wyznaczanie granic zaliczenia pokładu do odpowiedniej kategorii zagrożenia wyrzutowego oraz wydanie opinii dotyczącej możliwości wyłączenia części pokładu z granic jego dotychczasowego zaliczenia do odpowiedniej kategorii zagrożenia wyrzutowego,
 • Ocena skuteczności profilaktyki wyrzutowej stosowanej na kopalni oraz opracowanie profilaktyki (zasad) wykonywana określonych robót górniczych w strefach szczególnego zagrożenia.

 • Ekspertyzy dotyczące:
  • kompleksowej oceny zabezpieczeń przeciwwybuchowych obiektów i instalacji przemysłowych,
  • oceny poprawności doboru urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem,
  • oceny poprawności zastosowania systemów ochronnych,
 • Odbiory wykonanych instalacji w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.
 • Wykonywanie ekspertyz powypadkowych, ustalanie przyczyn zaistniałego wybuchu.
 • Ocena zdolności warsztatów remontowych do wykonywania napraw urządzeń przeciwwybuchowych.

+ 48-32-259-2000