Samorządy - ekspertyzy

GIG od wielu lat jest partnerem samorządowców na terenie całego kraju, realizując liczne projekty zarówno dla małych miast i gmin, jak i dużych aglomeracji. Bogata oferta Instytutu powoduje, że Samorządy chętnie korzystają z oferowanych rozwiązań, technologii i produktów. Ich tematyka rozciąga się od tradycyjnych problemów związanych z oddziaływaniem przemysłu górniczego, przez kwestie ochrony środowiska i rewitalizacji terenów, aż po ekspertyzy w zakresie planowania procesów inwestycyjnych.

Wybierz kategorię

 

 

Monitoring i ocena sejsmiczności w GZW w oparciu o rejestracje Górnośląskiej Regionalnej Sieci Sejsmologicznej GIG.

Opinie i ekspertyzy o przydatności budowlanej terenów pogórniczych.

LABORATORIUM AKUSTYKI TECHNICZNEJ

Certyfikat akredytacji nr AP006

Wzorcowanie przyrządów do pomiaru wielkości akustycznych objęte zakresem akredytacji PCA:

 • Mierniki poziomu dźwięku (PN-EN 60651 i PN-EN 60804, PN-EN 61672);
 • Kalibratory akustyczne metodą porównawczą lub wzorcowego mikrofonu (PN-EN 60942);
 • Filtry pasmowe o szerokości oktawy i części oktawy (PN-EN 61260);
 • Mikrofony pomiarowe (PN-EN 61094).

Wzorcowanie przyrządów do pomiaru drgań mechanicznych objęte zakresem akredytacji PCA:

 • Przetworniki drgań mechanicznych ( przyspieszenia i prędkości )
 • w zakresie częstotliwości 0,5 Hz – 10 kHz (ISO 16063-21);
 • Mierniki drgań mechanicznych działających na organizm człowieka (PN-EN ISO 8041);
 • Kalibratory drgań mechanicznych;
 • Mierniki drgań maszyn (ISO 2954).

Wzorcowanie przyrządów do pomiaru drgań mechanicznych poza zakresem akredytacji PCA:

 • Młotki modalne;
 • Wibrometry laserowe w zakresie częstotliwości 0,5 Hz– 10 kHz (ISO 16063-41);
 • Rejestratory sygnałów/Analizatory/Układy kondycjonowania sygnałów;
 • Palestezjometry (mierniki czucia wibracji) (ISO 13091-1:2001: 2006).

 

 

 • Inwentaryzacje oraz ocena odporności statycznej i dynamicznej obiektów narażonych na wpływy górniczych deformacji podłoża oraz wstrząsów górniczych.
 • Ocena stanu technicznego obiektów i diagnozowanie przyczyn wystąpienia uszkodzeń tych obiektów.
 • Ocena bezpieczeństwa i niezawodności obiektów budowlanych na terenach górniczych i przewidywanych uciążliwości ich użytkowania.
 • Kompleksowe oceny przyczyn i skutków wychyleń od pionu obiektów budowlanych na terenach górniczych.
 • Określenie metod oraz sposobów wzmacniania i zabezpieczenia istniejących obiektów, narażonych na wpływy górniczych deformacji podłoża oraz wstrząsów górniczych.
 • Opracowywanie i wdrażanie nowych metod oceny odporności budynków i sieci uzbrojenia technicznego, podlegających wpływom deformacji oraz wstrząsów górniczych.
 • Określenie warunków funkcjonowania sieci uzbrojenia terenu, poddanych statycznym i dynamicznym wpływom eksploatacji górniczej.
 • Opracowanie sposobów renowacji istniejących sieci uzbrojenia, narażonych na deformacje podłoża i wstrząsy górotworu.

 

 

 • Identyfikacja i definiowanie obciążeń i oddziaływań obiektów budowlanych i sieci infrastruktury występujących na terenach pogórniczych.
 • Określenie wpływu obciążeń i oddziaływań występujących na terenach pogórniczych na obiekty budowlane i sieci infrastruktury technicznej.
 • Określenie optymalnych działań profilaktyczno-zabezpieczających.

 

Ocena zaistniałych szkód w obiektach i powierzchni terenu pod kątem ich związku z ruchem zakładów górniczych.

 

 • Ocena zagrożenia zawodnieniem terenów górniczych i pogórniczych.
 • Kategoryzowanie przydatności terenów górniczych i pogórniczych do zagospodarowania przestrzennego, w tym do zabudowy.

 

 

 • Ocena szkodliwości wpływów dynamicznych na obiekty i sieci.
 • Określenie zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowania obiektów i sieci.
 • Dobór odpowiednich działań profilaktyczno-zabezpieczających.

 

W Zakładzie Monitoringu Środowiska wykonywane są opracowania środowiskowe dla przemysłu, górnictwa, służb ochrony środowiska, jednostek samorządowych, szerokiego rynku MŚP, w tym:

 • raporty ocen oddziaływania na środowisko wraz z udziałem w postępowaniu administracyjnym celem uzyskania decyzji środowiskowej;
 • raporty początkowe;
 • przeglądy środowiskowe;
 • pozwolenia zintegrowane;
 • ekspertyzy, oceny oraz opinie z zakresu ochrony i możliwości bezpiecznego dla środowiska wykorzystania odpadów na powierzchni i w podziemnych wyrobiskach górniczych i odzyskiwanych surowców;
 • opinie środowiskowe dotyczące spoiw oraz preparatów stosowanych w podziemnych zakładach górniczych w obszarze dobrowolnej certyfikacji na znak bezpieczeństwa "B";
 • badania (identyfikacja) i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, kwalifikowanie do kodów odpowiadających odpadom niebezpiecznym bądź nie należącym do niebezpiecznych;
 • analizy fizyko-chemiczne materiałów, w tym odpadów wykorzystywanych jako dodatek do paliw, paliwa alternatywne, zastępcze, odnawialne;
 • kompleksowy monitoring składowisk odpadów w pełnym zakresie wynikającym z faz ich funkcjonowania – przedeksploatacyjnej, eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej;
 • kompleksowe badania jakości gleby i jakości ziemi zgodnie z obowiązującymi standardami wraz z oceną ich chemizmu oraz analizą ryzyka zdrowotnego dla podejmowania decyzji o sposobie ich użytkowania bądź rekultywacji;
 • monitoring stanu środowiska zdegradowanych terenów poprzemysłowych (w tym pogórniczych) - „stan zerowy” - do podejmowania decyzji o rekultywacji bądź dalszym użytkowaniu;
 • badania oceny agresywności korozyjnej wody wobec betonu i stali oraz badania migracjii inne.

 

Zakład Monitoringu Środowiska wykonuje opracowania, przykładowo w zakresie:

 • odpady wydobywcze - powęglowe – zapobieganie i zwalczanie pożarów zwałowisk odpadów powęglowych, badanie skłonności odpadów powęglowych do samozapłonu, technologie przetwarzania odpadów powęglowych;
 • odpady przemysłowe i komunalne: technologie odzysku i unieszkodliwiania odpadów, rekultywacja i zagospodarowanie składowisk odpadów;
 • rekultywacja terenów zdegradowanych: koncepcje i projekty zagospodarowania i rekultywacji terenów zdegradowanych;
 • opracowywanie koncepcji oczyszczania wód z zawiesin mineralnych;
 • ekspertyzy w zakresie osiągnięcia założonych efektów ekologicznych inwestycji;
 • badanie materiałów zasypowych do likwidacji szybów kopalnianych;
 • badania nad nowymi technologiami wykorzystania odpadów;
 • badania materiałów z wykorzystaniem zaawansowanych technik mikroskopowych;
 • opracowywanie narzędzi i instrumentów wspomagających zarządzanie gospodarką odpadami.

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowa i techniczna oraz nowoczesna aparatura naukowo-badawcza zapewniają wysoką jakość i wiarygodność prowadzonych badań.

 

 

 • Prognoza i ocena zagrożenia sejsmicznego i tąpania wyrobisk górniczych.
 • Analityczna ocena stanu ciśnień w pokładzie i skałach otaczających.
 • Analiza kwalifikowalności pokładów (złóż) lub ich części do odpowiednich stopni zagrożenia tąpaniami.
 • Ocena ryzyka prowadzenia robót górniczych w warunkach zagrożenia tąpaniami.
 • Ocena stanu zagrożeń skojarzonych
 • Doraźne konsultacje z zakresu problematyki zagrożeń geomechanicznych i skojarzonych.
 • Opracowywanie kompleksowych (technicznych) projektów eksploatacji pokładów zagrożenia tąpaniami.
 • Dobór doraźnych (aktywnych) i długofalowych (eksploatacyjnych) metod profilaktyki tąpaniowej.
 • Techniki i technologie modyfikacji właściwości kopalin użytecznych (węgla, rud metali, surowców skalnych) i górotworu dla poprawy bezpieczeństwa i efektywności eksploatacji (np. szczelinowanie technikami hydraulicznymi i strzelniczymi).
 • Inżynierskie techniki i technologie zabezpieczania chronionych obiektów środowiska podziemnego (jaskinie, obiekty zabytkowe itp.).
 • Dobór profilaktyki dla prowadzenia robót w warunkach zagrożeń skojarzonych.

 

Audyty energetyczne i remontowe budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Audyty energetyczne przedsiębiorstwa i procesów przemysłowych zgodne z ustawą o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r.

Opracowywanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej, Raportów Oceny Odziaływania na Środowisko (OOŚ) i Programów Ochrony Środowiska

Opracowanie dokumentacji i przygotowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza

Wyznaczenie wskaźników emisji z procesów energetycznego spalania paliw i innych procesów technologicznych

Opracowywanie projektów założeń i planów zaopatrzenia gmin w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

 

 • rozwiązania systemowe dla gospodarowania wodami deszczowymi
 • programowanie gospodarki zasobami wodnymi w ujęciu zlewniowym (Ramowa Dyrektywa Wodna oraz Dyrektywa Powodziowa)
 • modelowanie zjawisk hydrologicznych
 • renaturyzacja rzek, zagospodarowanie stref nadrzecznych oraz ocena hydromorfologiczna
 • plany i koncepcje techniczno-ekonomiczne rewitalizacji zbiorników wodnych

 

 

 • strategiczne oceny oddziaływania na środowisko i raporty OOS,
 • inwentaryzacje, waloryzacje i ekspertyzy przyrodnicze
 • screening środowiskowy ze szczególnym uwzględnieniem obszarów NATURA 2000

 

 

 • przygotowanie materiałów aplikacyjnych z zakresu inżynierii miejskiej i środowiska (wnioski, studia wykonalności, biznes plany)
 • analizy i oceny efektywności ekonomicznej i ekologicznej inwestycji (m.in. analizy finansowe, CBA, MCA, DGC)
 • kompleksowa obsługa w zakresie pozyskiwania decyzji administracyjnych obejmująca opracowanie niezbędnych dokumentów oraz przeprowadzenie konsultacji instytucjonalnych i społecznych
 • opracowania strategiczne i programowe o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym (m.in. strategie rozwoju, programy ochrony środowiska, lokalne programy rewitalizacji)
 • analizy zagadnień społeczno-gospodarczych, przestrzennych i środowiskowych z wykorzystaniem metod scenariuszowych oraz foresight

 

 

 • technologie dla oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych,
 • optymalizacja istniejących rozwiązań technologicznych i intensyfikacja procesów oczyszczania ścieków
 • ocena efektywności gospodarki wodno-ściekowej (m.in. koncepcje techniczne i plany aglomeracji)

 

 

 • innowacyjne technologie dla zagospodarowania osadów ściekowych na cele przyrodnicze, energetyczne i inne
 • intensyfikacja procesów przeróbki osadów na oczyszczalniach ścieków
 • analizy techniczno-ekonomiczne rozwiązań w zakresie osadów ściekowych
 • analizy i ekspertyzy środowiskowo-prawne w zakresie gospodarowania osadami ściekowymi

 

 

 • technologie uzdatniania i odnowy wody do celów pitnych i przemysłowych
 • analizy i ekspertyzy środowiskowo-prawne w zakresie warunków korzystania z wód
 • modelowanie i bilansowanie jakościowe i ilościowe wód powierzchniowych i podziemnych
 • modelowanie zjawisk hydrochemicznych

 

 

+ 48-32-259-2000