Samorządy - badania

GIG od wielu lat jest partnerem samorządowców na terenie całego kraju, realizując liczne projekty zarówno dla małych miast i gmin, jak i dużych aglomeracji. Bogata oferta Instytutu powoduje, że Samorządy chętnie korzystają z oferowanych rozwiązań, technologii i produktów. Ich tematyka rozciąga się od tradycyjnych problemów związanych z oddziaływaniem przemysłu górniczego, przez kwestie ochrony środowiska i rewitalizacji terenów, aż po ekspertyzy w zakresie planowania procesów inwestycyjnych.

Wybierz kategorię

 

 

 

 • Ocena wstrząsogenności górotworu.
 • Doraźne konsultacje z zakresu prowadzenia robót w warunkach szczególnego stanu zagrożenia tąpaniami.
 • Wyznaczania podstawowych geomechanicznych cech górotworu (struktura górotworu, składowe stanu naprężeń pierwotnych i pseudopierwotnych).
 • Badania introskopowe otworów wiertniczych.

 

Prognozowanie wpływu wstrząsów górniczych na obiekty budowlane i środowisko powierzchniowe wraz z oceną skutków drgań przy wykorzystaniu

Badanie i ocena skutków zmian warunków wodnych w górotworze i na powierzchni związanych z działalnością górniczą i likwidacją kopalń.

Badania i opinie dla potrzeb oceny zagrożeń pogórniczych.

Badania i oceny zagrożenia ruchami masowymi (zapadliska, osuwiska, kras).

Badania dla potrzeb rozpoznania zanieczyszczenia gleb, gruntów i wód podziemnych.

Badania dla potrzeb rozpoznania warunków geotechnicznych i przecieków w ziemnych i betonowych budowlach hydrotechnicznych.

Nieniszczące badania dla potrzeb rozpoznania struktury i stanu technicznego budowli.

LABORATORIUM AKUSTYKI TECHNICZNEJ

 • badania obciążenia terenów, o znacznych rozmiarach, oddziaływaniem hałasu komunikacyjnego i/lub przemysłowego;
 • wykonywanie komputerowych map akustycznych z zastosowaniem techniki GIS i GPS;
 • wykonywanie OOS obiektów przemysłowych, tras komunikacyjnych, obiektów gospodarki komunalnej i innych w zakresie zagrożeń wibroakustycznych;
 • opracowywanie prognoz wibroakustycznych dla inwestycji i obiektów modernizowanych w różnych fazach realizacji;
 • badania w warunkach „in situ” skuteczności ekranowania na terenach chronionych ekranami akustycznymi oraz projektowanie ekranów akustycznych;
 • badania stanu oddziaływania na ludzi przebywających w budynkach mieszkalnych, budynkach użyteczności publicznej i innych hałasu pochodzącego ze źródeł zlokalizowanych w tych budynkach, jak i poza nimi.

 

LABORATORIUM AKUSTYKI TECHNICZNEJ

Certyfikat akredytacji nr AB005

Usługi objęte zakresem akredytacji PCA:

 • Badania stanu oddziaływania drgań mechanicznych, przenoszonych przez podłoże na konstrukcje budynków i budowli
 • zgodnie z normą PN-B-02170:1985;
 • Badania stanu oddziaływania drgań mechanicznych, przenoszonych przez podłoże i konstrukcje budowlane na ludzi przebywających w budynkach zgodnie z normą PN-B-02171:1988;
 • Badania stanu oddziaływania drgań na konstrukcje wsporcze pod maszyny w basztowych, kopalnianych wieżach wyciągowych zgodnie z normą PN-G-05500:1989.

Usługi nieobjęte zakresem akredytacji PCA:

 • Diagnostyka stanu technicznego budynków i konstrukcji inżynierskich z wykorzystaniem metody oceny stanu technicznego pali fundamentowych oraz ocena stanu technicznego zabezpieczeń kotwi budowlanych wraz z identyfikacją nieciągłości struktury, uszkodzeń i błędów technologicznych z wykorzystaniem analiz modalnej i falkowej.

 

 • Badania termoizolacyjności ścian budynków, budowli;
 • Badania stanu termicznego rurociągów ciepłowniczych;
 • Badania stanu termicznego zwałowisk odpadów przemysłowych, szczególnie górniczych oraz składowisk węgla;
 • Badania stanu termicznego maszyn, urządzeń technicznych, energetycznych oraz poziomego transportu górniczego;
 • Badania człowieka dla potrzeb diagnostyki medycznej.

 

 

 • Pomiary kontrolne emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, w tym LZO do powietrza
 • Pomiary i badania imisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych w powietrzu
 • Obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń pyłowo-gazowych w powietrzu z emitorów technologicznych, ze spalania paliw, ze środków transportu

 

Pomiary i badania stężeń włókien azbestu w powietrzu, w środowisku, w tym w rejonie budynków i obiektów z których jest usuwany azbest oraz w pomieszczeniach zamkniętych, w oparciu o wyniki z mikroskopu optycznego i skaningowego mikroskopu elektronowego.

Kompleksowy monitoring narażenia na działanie promieniowania jonizującego w przemyśle (górnictwie, energetyce), placówkach medycznych, itp.

 • Pomiary dawki i mocy dawki promieniowania jonizującego:
  • Promieniowanie rentgenowskie (X) i gamma (γ),
  • Promieniowanie alfa (α) i beta (β),
  • Promieniowanie neutronowe,
 • Pomiary energii potencjalnej alfa i stężenia energii potencjalnej alfa tzw. krótkożyciowych pochodnych radonu,
 • Pomiar indywidualnego równoważnika dawki Hp(10) i mocy indywidualnego równoważnika dawki

 

 • stężenie radonu w powietrzu (m.in. w budynkach);
 • ekshalacja radonu z gleby.

Stężenie aerozoli w zależności od rozmiarów (rozkład ziarnowy) w zakresie 3 nm - 20 μm

Kontrola szczelności izotopowych źródeł promieniowania jonizującego prowadzona przez uprawnionego Inspektora Ochrony Radiologicznej

LABORATORIUM PRZERÓBKI KOPALIN I GOSPODARKI ODPADAMI Laboratorium prowadzi działalność badawczą i usługową dotyczącą szeroko rozumianej inżynierii mineralnej. Są to zagadnienia dotyczące badania charakterystyk technologicznych kopalin i odpadów, powstających podczas ich wzbogacania i gospodarczego wykorzystania. Prowadzimy również prace o charakterze technologicznym, których celem jest opracowanie technicznych i technologicznych warunków realizacji wybranych operacji przeróbczych. Zdecydowana większość prac dotyczy procesów wzbogacania i utylizacji węgla kamiennego Wzbogacanie i utylizacja kopalin:

 • Technologie wzbogacania i odsiarczania węgli, ocena i prognoza własności technologicznych węgli, opracowywanie koncepcji projektów procesowych.
 • Dobór paliw węglowych dla ograniczenia emisji substancji szkodliwych do atmosfery.
 • Odwadnianie i zagospodarowanie osadów ściekowych.
 • Technologie oczyszczania wód w osadnikach dołowych w podziemiach kopalń, zagospodarowanie osadów z osadników, likwidacja osadników powierzchniowych.
 • Ocena przydatności odpadów z zakładów przeróbki mechanicznej węgla do podsadzki hydraulicznej, budownictwa drogowego i hydrotechnicznego oraz do produkcji ceramiki budowlanej.
 • Ekonomiczna ocena inwestycji.
 • Badania odpadów powęglowych i elektrownianych pod kątem możliwości ich zagospodarowania.
 • Ocena właściwości reologicznych i transportowych hydromieszanin.
 • Badania rtęci w węglu / odpadach powęglowych.
 • Opracowanie charakterystyk zagrożeń bhp w zakładach przeróbki węgla i możliwości ich minimalizacji poprzez kompleksowe zarządzanie utrzymaniem ruchu.
 • Opracowanie procedur i norm w zakresie technologii i techniki przeróbki węgla.
 • Szkolenia w zakresie techniki pobierania próbek do badań, analiz i dla celów charakteryzowania pracy węzłów technologicznych.

Badania laboratoryjne:

 • Filtracja próżniowa.
 • Filtracja nadciśnieniowa.
 • Filtracja ciśnieniowa.
 • Flotacja.
 • Sedymentacja i klarowanie.
 • Kondycjonowanie zawiesin mineralnych i osadów ściekowych.

Badania w pełnej skali:

 • Badanie procesów rozdziału ciało stałe-ciecz w wirówce sedymentacyjno-filtracyjnej.
 • Badanie procesu rozdziału filtracji na prasie z płytami komorowymi i membranowymi.

Ponadto laboratorium posiada nowoczesną aparaturą badawczą:

 • Uniwersalny, cyfrowy skaningowy mikroskop elektronowy z przystawką EDS i napylarką- HITACHI Model SU-3500N.
 • Analizator wielkości, kształtu i liczby cząstek z przystawką ramanowską do identyfikacji chemicznej - Morphologi G3S-ID firmy Malvern.
 • Analizator wielkości, kształtu i liczby cząstek z przystawką ramanowską do identyfikacji chemicznej - Morphologi G3S-ID firmy Malvern.
 • Analizator wielkości, kształtu i liczby cząstek z przystawką ramanowską do identyfikacji chemicznej - Morphologi G3S-ID firmy Malvern.
 • Obrotowy wiskozymetr wysokotemperaturowy Rheotornic II firmy ThetaIndustries Inc.
 • Piec komorowy wysokotemperaturowy HT 16/16 – NABERTHERM.

 

Laboratorium Analiz i Odpadów Stałych wchodzi w skład Zakładu Monitoringu Środowiska prowadząc działalność w ramach Głównego Instytutu Górnictwa istniejącego od ponad 65 lat. Wieloletnia praktyka w badaniach stanu środowiska, kompetentny i doświadczony personel, stosowanie zasad profesjonalnej praktyki laboratoryjnej oraz nowoczesne zaplecze badawcze umożliwiły w 1997 roku wdrożenie wymagań zarządzania i potwierdzenie kompetencji technicznych w obrębie normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, jako pierwszemu w Polsce laboratorium badań odpadów. Laboratorium działa w strukturze Głównego Instytutu Górnictwa, w którym wdrożony jest Zintegrowany System Zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zarządzania środowiskowego, zgodnie z wymaganiami norm PN-ISO 9001, PN-N-18001 oraz PN-EN ISO 14001. Laboratorium wykonuje badania z wykorzystaniem aparatury pomiarowej i badawczej spełniającej wymagania tych systemów zarządzania. W Laboratorium Analiz Odpadów Stałych prowadzona jest działalność badawcza finansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, związana z opracowywaniem nowych procedur badawczych stosowanych w analizie odpadów stałych i paliw alternatywnych. Prowadzona jest również działalność naukowa w ramach projektów finansowanych przez Unię Europejską. W ramach prac usługowych Laboratorium wykonuje rocznie ponad 2000 analiz fizyko-chemicznych materiałów stałych spełniając wymagania klientów z branży górniczej, energetycznej, budowlanej, drogowej, spożywczej, farmaceutycznej, służb ochrony środowiska i innych. Laboratorium oferuje również badania odpadów niebezpiecznych lub potencjalnie niebezpiecznych wraz z opinią o możliwości ich przekwalifikowania. Laboratorium wykonuje badania w zakresie oznaczania zawartości szkodliwych dla zdrowia i środowiska zanieczyszczeń nieorganicznych zgodnie z zakresem akredytacji:

 • odpady:
  • paleniskowe;
  • wydobywcze; 
  • przemysłowe;
  • komunalne;
 • grunty, spoiwa, kruszywa mineralne, paliwa stałe oraz odpadowe paliwa alternatywne (paliwa wtórne), biopaliwa stałe.

Posiadamy również ogromne doświadczenie w pracy z innymi obiektami badań nieobjętymi jeszcze zakresem akredytacji tj: mieszanki biomasy z innymi paliwami stałymi, węgle brunatne, koksy, pyły atmosferyczne, sączki z zaaspirowanym pyłem z powietrza, artykuły i środki spożywcze, produkty zielarskie, próbki środowiskowe i inne. Laboratorium wykonuje badania akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji:

 • zawartość wilgoci analitycznej, całkowitej i suchej masy;
 • zawartość popiołu i strat prażenia;
 • procentowa zawartość azotu, chloru, chlorków, rtęci, siarki, wodoru, węgla całkowitego, węgla organicznego i nieorganicznego;
 • ciepło spalania i wartość opałowa;
 • skład chemiczny w formie tlenkowej: SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, SO3, TiO2, P2O5;
 • zawartość pierwiastków śladowych (As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Zn);
 • zawartość wolnego CaO;
 • pH wyciągu wodnego.

Badania nie objęte zakresem akredytacji PCA:

 • oznaczanie składu ziarnowego metodą sitową oraz metodą dyfrakcji laserowej;
 • gęstość rzeczywista, gęstość nasypowa, nasiąkliwość, mrozoodporność, rozmywalność;
 • zawartość wilgoci destylacyjnej, fenoli, części lotnych, azotu amonowego, fosforu przyswajalnego, reaktywnego dwutlenku krzemu, siarczanów rozpuszczalnych w kwasie i wodzie;
 • zawartość stearyny, zawartość mikrosfer, powierzchnia właściwa;
 • zawartość fenoli, cyjanów ogólnych i związanych, fluorków, siarczków oraz pierwiastków śladowych m.in. boru B, bromu Br, berylu Be, wanadu V, strontu Sr, talu Tl, a także metali ziem rzadkich;
 • badania odporności chemicznej materiałów stosowanych do produkcji mebli laboratoryjnych, kuchennych itp.;
 • inne oznaczenia zgodnie z wymaganiami klienta.

 

LABORATORIUM ANALIZ WÓD I ŚCIEKÓW Laboratorium

wchodzi w skład Zakładu Monitoringu Środowiska prowadząc działalność w ramach Głównego Instytutu Górnictwa istniejącego od ponad 65 lat. Wieloletnia praktyka w badaniach stanu środowiska, wykwalifikowany personel, nowoczesna aparatura analityczna produkcji uznanych firm światowych, stosowanie zasad profesjonalnej praktyki laboratoryjnej oraz nowoczesne zaplecze badawcze umożliwiły w 1997 roku wdrożenie systemu zarządzania spełniającego wymagania obowiązujących norm i dokumentów (obecnie normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005). Wiarygodność badań i kompetencje techniczne Laboratorium zostały potwierdzone certyfikatem akredytacji laboratorium badawczego nr AB 145 Laboratorium działa w strukturze Głównego Instytutu Górnictwa, w którym wdrożony jest Zintegrowany System Zarządzania spełniający wymagania norm: PN-ISO 9001, PN-N-18001 oraz PN-EN ISO 14001. W Laboratorium Analiz Wód i Ścieków prowadzona jest działalność badawcza związana z opracowywaniem nowych procedur badawczych stosowanych w analizie wód naturalnych i odciekowych o wysokiej zawartości substancji rozpuszczonych. Pracownicy Laboratorium biorą udział w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Sekcji Chemii Nieorganicznej ds. Jakości Wody. W ramach prac usługowych Laboratorium wykonuje rocznie ponad 3000 analiz fizyko-chemicznych wód i ścieków realizując wymagania klientów z branży górniczej, energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej, służb ochrony środowiska i innych. W badanych próbkach oznacza się ponad 100 parametrów fizyko-chemicznych wykorzystując różnorodne techniki pomiarowe, w tym bardzo nowoczesne, np. emisyjną spektrometrię plazmową (metale i niemetale), spektometrię mas, technikę rozkładu wysokotemperaturowego (OWO, Nog. AOX), chromatografię jonową (aniony nieorganiczne), techniki przepływowe z detekcją spektrofotometryczną (cyjanki, fenole, substancje powierzchniowo czynne, jony amonowe).

Przedmiot badań w laboratorium stanowią:

 • woda przeznaczona do spożycia;
 • naturalne wody mineralne i źródlane oraz wody stołowe;
 • wody lecznicze i termalne;
 • wody powierzchniowe;
 • wody podziemne (ze szczególnym uwzględnieniem wód kopalnianych, w tym solanek);
 • wody odciekowe pochodzące z lokowania odpadów w nieczynnych wyrobiskach górniczych lub składowiskach na powierzchni;
 • wody przemysłowe i technologiczne;
 • ścieki przemysłowe;
 • ścieki socjalno-bytowe i komunalne;
 • wyciągi wodne;
 • sole;
 • niektóre środki spożywcze.

Laboratorium wykonuje badania następujących parametrów (badania objęte zakresem akredytacji PCA):

 • adsorbowalne organicznie związane chlorowce (AOX);
 • jony amonu;
 • azotany;
 • azot amonowy, azotanowy i azotynowy;
 • azot ogólny, Kjeldahla i organiczny;
 • azotyny;
 • barwa;
 • biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZTn);
 • bromiany, chlorany i chloryny;
 • bromki
 • chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową oraz nadmanganianową (ChZTCr oraz ChZTMn);
 • chlorki;
 • chrom(VI);
 • cyjanki wolne, ogólne i związane;
 • dwutlenek węgla agresywny;
 • dwutlenek węgla wolny;
 • ekstrakt eterowy (substancje ekstrahujące się eterem naftowym);
 • fluorki;
 • fosforany;
 • indeks fenolowy (fenole lotne);
 • indeks metali ciężkich;
 • indeks nadmanganianowy;
 • jodki;
 • magnez;
 • metale i niemetale (sód, potas, żelazo, mangan, kadm, kobalt, miedź, chrom, nikiel, ołów, cynk, srebro, glin, arsen, bor, bar, beryl, bizmut, rtęć, lantan, lit, molibden, fosfor, siarka, antymon, selen, krzem, cyna, stront, tellur, tytan, tal, wanad, cyrkon);
 • mętność;
 • odczyn pH;
 • ogólny węgiel organiczny (OWO);
 • przewodność właściwa;
 • siarczany;
 • siarczki;
 • siarczyny;
 • siarkowodór niezdysocjowany;
 • substancje powierzchniowo-czynne anionowe (detergenty anionowe);
 • substancje powierzchniowo-czynne niejonowe (detergenty niejonowe);
 • substancje rozpuszczone mineralne, nielotne i lotne;
 • sucha pozostałość mineralna, nielotna i lotna;
 • tlen rozpuszczony;
 • twardość ogólna;
 • wapń;
 • węglany, wodorowęglany i wodorotlenki;
 • zasadowość mineralna i ogólna;
 • zawiesiny ogólne;
 • żelazo(II).

Laboratorium wykonuje również szereg badań nie objętych zakresem akredytacji PCA, m.in.:

 • chlor wolny i całkowity;
 • formaldehyd;
 • gęstość;
 • kwasowość mineralna i ogólna;
 • lotne kwasy tłuszczowe;
 • pierwiastki śladowe;
 • potencjał redoks;
 • rodanki;
 • rozpuszczalne związki organiczne (absorbancja 254 nm oraz absorbancja 436 nm);
 • suma rozpuszczonych składników mineralnych;
 • termostabilność;
 • VOX oraz POX;
 • zagniwalność;
 • zapach;
 • zawiesiny łatwoopadające;
 • żelazo(III).

Ponadto Laboratorium Analiz Wód i Ścieków wykonuje ocenę agresywności korozyjnej wody względem betonu i stali, a także przeprowadza badania migracji (określenie wpływu materiałów na wodę przeznaczoną do spożycia).

 

LABORATORIUM ANALIZ ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH

Laboratorium wchodzi w skład Zakładu Monitoringu Środowiska prowadząc działalność w ramach Głównego Instytutu Górnictwa. Laboratorium zostało założone w 2000 roku w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na wykrywanie oraz analizowanie toksycznych związków organicznych, które wraz z działalnością technologiczną człowieka w sposób niekontrolowany dostają się do środowiska naturalnego. Zasadniczym celem Laboratorium jest prowadzenie działalności badawczej na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Laboratorium prowadzi również działalność badawczo-usługową na rzecz energetyki, chemii, górnictwa, przemysłu spożywczego oraz rolnictwa.

Laboratorium wykonuje badania m. in:

 • wody przeznaczonej do spożycia, wód mineralnych, źródlanych i stołowych;
 • wód podziemnych i powierzchniowych;
 • wód deszczowych;
 • ścieków;
 • gruntów;
 • gleb;
 • pyłów;
 • odpadów;
 • olejów elektroizolacyjnych;
 • rozpuszczalników i rozcieńczalników;
 • oraz niektórych roślin i produktów żywnościowych.

Laboratorium wykonuje badania akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji:

 • lotnych chlorowcowych pochodnych węglowodorów w wodach i ściekach;
 • indeksu oleju mineralnego w wodach i ściekach;
 • wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w wodzie;
 • wielopierścieniowych węglowowodorów aromatycznych (WWA) w glebach i gruntach;
 • oleju mineralnego (C10-C40) w glebach i gruntach.

Oferowane przez Laboratorium badania dotyczą oznaczania zawartości związków organicznych szkodliwych dla zdrowia i środowiska, takich jak:

 • węglowodory alifatyczne (substancje ropopochodne, olej mineralny);
 • wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA);
 • lotne związki aromatyczne (BTEX);
 • związki nitrowe;
 • polichlorowane bifenyle (PCB);
 • chlorowane związki alifatyczne (m.in. 1,2-dichoroetan, tetrachlorometan, THM-y);
 • pestycydy;
 • chlorobenzeny;
 • inne związki organiczne.

W prowadzonych pracach badawczych i usługowych stosuje się nowoczesne techniki chromatograficzne oraz spektroskopowe, takie jak chromatografia gazowa (GC), chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią mas (GC-MS), wysokosprawna chromatografia cieczowa. Pracownicy Laboratorium biorą udział w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Sekcji ds. Jakości Wody – Badania Chemiczne – Substancje Organiczne.

 

 

 • Kompleksowe badania rur z tworzyw sztucznych.
 • Kompleksowe badania trudnopalności materiałów niemetalowych.
 • Kompleksowe badania właściwości oraz ocenę walorów użytkowych tworzyw sztucznych, taśm przenośnikowych i innych wyrobów z materiałów niemetalowych.
 • Opracowanie nowych materiałów polimerowych szczególnie o właściwościach trudnopalnych i antyelektrostatycznych dla potrzeb górnictwa i innych dziedzin przemysłu.
 • Wytwarzanie i badanie biomateriałów, membran polimerowych oraz kompozytów polimerowych o szczególnie dużej wytrzymałości mechanicznej.
 • Rozwijanie technologii recyklingu tworzyw sztucznych.

 

Pomiar stężenia nuklidów (izotopów) promieniotwórczych metodą spektrometrii promieniowania gamma, spektrometrii ciekłoscyntylacyjnej (LSC) oraz spektrometrii alfa (U-238, U-235, Ra-226, Ra-228, Th-228, Rn-222 Pb-210, Po-210, K-40, Cs-137, Cs-134, I-131, Am-241, Co-60, Sr-90, H-3, total alfa, total beta i inne):

 • woda przeznaczona do spożycia, wody mineralne i lecznicze i inne (+ szacowanie dawki orientacyjnej wynikającej ze spożycia wody);
 • surowce i materiały budowlane, odpady stosowane w budownictwie (+ wskaźniki aktywności f1 i f2);
 • próbki środowiskowe (powietrze, gleba, wody, odpady, osady i ścieki), odpady przemysłowe, wyroby metalowe i złom, produkty rolne, wyroby konsumpcyjne, obiekty i materiały biologiczne.

Posiadamy zatwierdzenie naszego Systemu Jakości wydane przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie oznaczeń normowanych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Posiadamy akredytację PCA na wykonywane oznaczenia.

 

 

 • Identyfikacja skażeń promieniotwórczych w środowisku naturalnym oraz ocena związanego z nimi zagrożenia radiacyjnego,
 • Pomiary ekshalacji oraz stężenia radonu w glebie,
 • Pomiary stężenia radonu w budynkach,
 • Pomiary skażeń promieniotwórczych powietrza,
 • Pomiary dozymetryczne,
 • Pomiary rozkładu ziarnowego aerozoli w zakresie 3 nm – 20 µm,
 • Monitoring zagrożenia radiacyjnego na terenie i wokół obiektów jądrowych,
 • Monitoring zagrożenia radiacyjnego na terenie i wokół składowisk odpadów promieniotwórczych

 

 

 • Diagnoza organizacyjnych, kompetencyjnych i społecznych uwarunkowań bezpieczeństwa w środowisku pracy - szczególnie w przedsiębiorstwach wysokiego ryzyka (własne narzędzia badawcze zweryfikowane w ramach projektu PBS).
 • Diagnoza stanu kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie (własne narzędzia badawcze - zweryfikowane w górnictwie węgla i miedzi).
 • Doskonalenie kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem własnej metody, której skuteczność potwierdzona została w przedsiębiorstwie górniczym.
 • Identyfikacja ryzykownych zachowań pracowników i ich przyczyn.
 • Określenie czynników (cech/zmiennych) istotnych dla psychoakustycznego i subiektywnego odbioru uciążliwości hałasu - zgodnie z opracowana metodyką badań subiektywnej oceny dokuczliwości hałasu.
 • Badania niedopasowań strukturalnych na rynkach pracy.
 • Badania wpływu zmiany demograficznej na rynki pracy.
 • Badania zapotrzebowania na kwalifikacje zawodowe w przedsiębiorstwie.
 • Zastosowanie metody zarządzanie różnorodnością w przedsiębiorstwie.

 

 

 • Diagnoza organizacyjnych, kompetencyjnych i społecznych uwarunkowań bezpieczeństwa w środowisku pracy - szczególnie w przedsiębiorstwach wysokiego ryzyka (własne narzędzia badawcze zweryfikowane w ramach projektu PBS).
 • Diagnoza stanu kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie (własne narzędzia badawcze - zweryfikowane w górnictwie węgla i miedzi).
 • Doskonalenie kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem własnej metody, której skuteczność potwierdzona została w przedsiębiorstwie górniczym.
 • Identyfikacja ryzykownych zachowań pracowników i ich przyczyn.

 

 

 • rozwiązania systemowe dla gospodarowania wodami deszczowymi
 • programowanie gospodarki zasobami wodnymi w ujęciu zlewniowym (Ramowa Dyrektywa Wodna oraz Dyrektywa Powodziowa)
 • modelowanie zjawisk hydrologicznych
 • renaturyzacja rzek, zagospodarowanie stref nadrzecznych oraz ocena hydromorfologiczna
 • plany i koncepcje techniczno-ekonomiczne rewitalizacji zbiorników wodnych

 

 

 • strategiczne oceny oddziaływania na środowisko i raporty OOS,
 • inwentaryzacje, waloryzacje i ekspertyzy przyrodnicze
 • screening środowiskowy ze szczególnym uwzględnieniem obszarów NATURA 2000

 

 

 • przygotowanie materiałów aplikacyjnych z zakresu inżynierii miejskiej i środowiska (wnioski, studia wykonalności, biznes plany)
 • analizy i oceny efektywności ekonomicznej i ekologicznej inwestycji (m.in. analizy finansowe, CBA, MCA, DGC)
 • kompleksowa obsługa w zakresie pozyskiwania decyzji administracyjnych obejmująca opracowanie niezbędnych dokumentów oraz przeprowadzenie konsultacji instytucjonalnych i społecznych
 • opracowania strategiczne i programowe o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym (m.in. strategie rozwoju, programy ochrony środowiska, lokalne programy rewitalizacji)
 • analizy zagadnień społeczno-gospodarczych, przestrzennych i środowiskowych z wykorzystaniem metod scenariuszowych oraz foresight

 

 

 • technologie dla oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych,
 • optymalizacja istniejących rozwiązań technologicznych i intensyfikacja procesów oczyszczania ścieków
 • ocena efektywności gospodarki wodno-ściekowej (m.in. koncepcje techniczne i plany aglomeracji)

 

 

 • innowacyjne technologie dla zagospodarowania osadów ściekowych na cele przyrodnicze, energetyczne i inne
 • intensyfikacja procesów przeróbki osadów na oczyszczalniach ścieków
 • analizy techniczno-ekonomiczne rozwiązań w zakresie osadów ściekowych
 • analizy i ekspertyzy środowiskowo-prawne w zakresie gospodarowania osadami ściekowymi

 

 

 • technologie uzdatniania i odnowy wody do celów pitnych i przemysłowych
 • analizy i ekspertyzy środowiskowo-prawne w zakresie warunków korzystania z wód
 • modelowanie i bilansowanie jakościowe i ilościowe wód powierzchniowych i podziemnych
 • modelowanie zjawisk hydrochemicznych

 

 

+ 48-32-259-2000