Współpraca międzynarodowa

Kopalnia Doświadczalna „Barbara” od początku swego istnienia współpracuje ściśle ze swoimi odpowiednikami zagranicznymi i realizując liczne projekty badawcze. Prace te zawsze były wysoko oceniane.

Kiedy w latach trzydziestych ubiegłego wieku zaczęto organizować międzynarodowe konferencje Instytutów Bezpieczeństwa Górniczego - Kopalnia Doświadczalna „Barbara” uczestniczyła w nich od początku. Kilkakrotnie konferencje te były organizowane przez Główny Instytut Górnictwa w Polsce.

W ramach Unii Europejskiej Kopalnia Doświadczalna „Barbara” brała udział w pracach badawczych między innymi w następujących projektach:

  • HUGE (Hydrogen oriented underground coal gasification for Europe, 2007 2010),
  • HUGE2 Hydrogen oriented underground coal gasification for Europe – Environmental and Safety Aspects,
  • GASDRAIN (Development of Improved Methane Drainage Technologies by Stimulating Coal Seams for Major Risk Prevention and Increased Coal Output).

Kopalnia Doświadczalna „Barbara” realizuje w ramach Jednostki Notyfikowanej w Unii Europejskiej o nr 1453, jaką jest Główny Instytut Górnictwa, procesy oceny zgodności wyrobów w ramach następujących dyrektyw:

  • 2014/28/UE dotyczącej wprowadzania na rynek i kontroli materiałów wybuchowych do użytku cywilnego,
  • 2013/29/UE dotyczącej wyrobów pirotechnicznych,
  • 2014/34/UE (ATEX) dotyczącej urządzeń elektrycznych pracujących w atmosferach potencjalnie zagrożonych wybuchem par i gazów.

+ 48-32-259-2000