Zakład Zwalczania Zagrożeń Gazowych

ZAKŁAD ZWALCZANIA ZAGROŻEŃ GAZOWYCH

ul. Podleska 72, 43-190 Mikołów

 

Kierownik Zakładu

dr inż. Krystian Wierzbiński
e-mail: kwierzbinski@gig.eu
telefon: 32 3246 510

 

 

 

LABORATORIUM ANALIZY GAZÓW

Kierownik

mgr inż. Marcin Karbownik
e-mail: mkarbownik@gig.eu
telefon: 32 3246 503

 

 

 

PRACOWNIA EKSPERTYZ I BADAŃ DOŁOWYCH

Kierownik

dr inż. Henryk Koptoń
e-mail: hkopton@gig.eu
telefon: 32 3246 508

 

 

 

PRACOWNIA ZWALCZANIA ZAGROŻEŃ WYRZUTAMI GAZÓW I SKAŁ

Kierownik

dr inż. Krystian Wierzbiński
e-mail: kwierzbinski@gig.eu
telefon: 32 3246 510

 

 

Zakres działalności zakładu:
 • Badania gazonośności, w tym oznaczenia metanonośności pokładów węgla.
 • Opracowywanie prognoz wydzielania się metanu do wyrobisk eksploatacyjnych, przygotowawczych i udostępniających.
 • Opinie dotyczące klasyfikacji pokładów węgla lub ich części oraz pól metanowych do odpowiednich kategorii zagrożenia metanowego oraz wyrzutami gazów i skał.
 • Klasyfikacja wyrobisk górniczych (pomieszczeń) do odpowiednich stopni niebezpieczeństwa wybuchu metanu.
 • Ocena kształtowania się zagrożenia metanowego dla ścian eksploatowanych przy uwzględnieniu warunków wentylacyjno-metanowych oraz zakresu stosowanej profilaktyki w tym odmetanowania.
 • Opracowanie technologii pozyskiwania metanu ze złóż węgla oraz jego utylizacji.
 • Badanie zagrożenia wyrzutami metanu i skał w pokładach węgla lub ich częściach w aspekcie klasyfikacji i ustalenia granic zaliczania do odpowiedniej kategorii zagrożenia wyrzutowego oraz zwalczania tego zagrożenia.
 • Ekspertyzy dotyczące sposobu odmetanowania rejonów eksploatacyjnych.
 • Projektowanie systemów wentylacji odrębnej dla drążonych wyrobisk korytarzowych w pokładach metanowych.
 • Kompleksowa ocena zagrożenia metanowego oraz pożarami endogenicznymi w projektowanych rejonach eksploatacyjnych.
 • Obliczenia numeryczne wraz z analizą sieci wentylacyjnych projektowanych rejonów eksploatacyjnych w warunkach występowania zagrożeń: metanowego oraz pożarami endogenicznymi.
 • Obliczenia numeryczne oraz projektowanie eksploatacji dla rejonów eksploatacyjnych poniżej poziomu udostępnienia.
 • Badania i oceny zagrożenia gazowego dla kolejnych etapów wyłączania z ruchu górniczego wyrobisk, rejonów, poziomów, szybów likwidowanej kopalni.
 • Wariantowa analiza upraszczania modelu sieci wentylacyjnej likwidowanej kopalni metanowej.
 • Opracowanie technologii izolacji wyrobisk w likwidowanej kopalni metanowej.
 • Opracowania bilansu akumulowanego metanu wolnego w wyrobiskach kopalni zlikwidowanej w przyjętym konwencjonalnie przedziale czasu w powiązaniu z hydrogeologią, tektoniką oraz uwarunkowaniami związanymi z sąsiadującymi kopalniami.
 • Prognoza możliwości wystąpienia zagrożenia gazowego na powierzchni w obszarze górniczym likwidowanej kopalni metanowej.
 • Badania kinetyki i intensywności dopływu gazów kopalnianych do strefy przypowierzchniowej na terenie obszaru górniczego zlikwidowanej kopalni.
 • Opracowania metod aktywnego zwalczania zagrożenia gazowego w strefach przypowierzchniowych na terenach pogórniczych zlikwidowanych kopalń.
 • Oznaczanie metanonośności metodą bezpośrednią
 • Badania metodą United States Bureau of Mines (USBM):
  • określenie ilości gazu traconego,
  • desorbującego,
  • resztkowego,
  • metanonośności.
 • Oznaczenie parametrów fizyko-chemicznych:
  • popiołu (A),
  • wilgoci przemijającej (Wex),
  • wilgoci w próbce analitycznej (Wa),
  • części lotnych (Vdaf),
  • gęstości (dr).
 • Analiza chromatograficzna gazów: O2, N2, H2, CO2, CO, CH4, C2H6, C2H4
 • Wyznaczanie parametrów sorpcyjnych:
  • efektywnego współczynnika dyfuzji (De),
  • pojemności sorpcyjnej (a),
  • pojemności sorpcyjnej w przeliczeniu na czystą substancję węglową (acsw),
  • czasu połówkowego sorpcji (t0,5),
  • gęstości (dr),
  • popiołu (A).

Pracownia Ekspertyz i Badań Dołowych Kopalni Doświadczalnej „Barbara”, działająca w strukturach Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach świadczy kompleksowe usługi w zakresie:

 • badania gazonośności, w tym oznaczenia metanonośności pokładów węgla,
 • opracowywanie prognoz wydzielania się metanu do wyrobisk eksploatacyjnych, przygotowawczych i udostępniających,
 • opinie dotyczące klasyfikacji pokładów węgla lub ich części oraz pól metanowych do odpowiednich kategorii zagrożenia metanowego oraz wyrzutami gazów i skał,
 • klasyfikacja wyrobisk górniczych (pomieszczeń) do odpowiednich stopni niebezpieczeństwa wybuchu metanu,
 • ocena kształtowania się zagrożenia metanowego dla ścian eksploatowanych przy uwzględnieniu warunków wentylacyjno-metanowych oraz zakresu stosowanej profilaktyki w tym odmetanowania,
 • opracowanie technologii pozyskiwania metanu ze złóż węgla oraz jego utylizacji,
 • badanie zagrożenia wyrzutami metanu i skał w pokładach węgla lub ich częściach w aspekcie klasyfikacji i ustalenia granic zaliczania do odpowiedniej kategorii zagrożenia wyrzutowego oraz zwalczania tego zagrożenia,
 • ekspertyzy dotyczące sposobu odmetanowania rejonów eksploatacyjnych,
 • projektowanie systemów wentylacji odrębnej dla drążonych wyrobisk korytarzowych w pokładach metanowych,
 • kompleksowa ocena zagrożenia metanowego oraz pożarami endogenicznymi w projektowanych rejonach eksploatacyjnych,
 • obliczenia numeryczne wraz z analizą sieci wentylacyjnych projektowanych rejonów eksploatacyjnych w warunkach występowania zagrożeń: metanowego oraz pożarami endogenicznymi,
 • obliczenia numeryczne oraz projektowanie eksploatacji dla rejonów eksploatacyjnych poniżej poziomu udostępnienia,
 • badania i oceny zagrożenia gazowego dla kolejnych etapów wyłączania z ruchu górniczego wyrobisk, rejonów, poziomów, szybów likwidowanej kopalni,
 • wariantowa analiza upraszczania modelu sieci wentylacyjnej likwidowanej kopalni metanowej,
 • opracowanie technologii izolacji wyrobisk w likwidowanej kopalni metanowej.
 • opracowania bilansu akumulowanego metanu wolnego w wyrobiskach kopalni zlikwidowanej w przyjętym konwencjonalnie przedziale czasu w powiązaniu z hydrogeologią, tektoniką oraz uwarunkowaniami związanymi z sąsiadującymi kopalniami,
 • prognoza możliwości wystąpienia zagrożenia gazowego na powierzchni w obszarze górniczym likwidowanej kopalni metanowej,
 • badania kinetyki i intensywności dopływu gazów kopalnianych do strefy przypowierzchniowej na terenie obszaru górniczego zlikwidowanej kopalni,
 • opracowania metod aktywnego zwalczania zagrożenia gazowego w strefach przypowierzchniowych na terenach pogórniczych zlikwidowanych kopalń.

 • Opracowanie prognozy stanu zagrożenia wyrzutowego dla nowoudostępniach i słabo rozpoznanych partii złoża/pokładów,
 • Wykonywanie pomiarów in-situ podstawowych wskaźników stanu zagrożenia wyrzutowego stosowanych w kopalniach węgla tj. intensywności desorpcji metanu, metanonośności, objętości zwiercin z otworu i zwięzłości, w celu wydania oceny aktualnego stanu zagrożenia wyrzutowego lub opracowania prognozy bieżącej,
 • Przeprowadzenie kompleksowych badań pokładu węgla (skał) w celu określenia jego predyspozycji wyrzutowych, obejmujących poszerzone pomiary o tzw. właściwości sorpcyjne – tj. kinetykę desorpcji i współczynnik dyfuzji,
 • Wydawanie opinii dot. projektów technicznych robót górniczych prowadzonych w warunkach zagrożenia wyrzutowego oraz projektowanie rozcięcia złoża (pokładu) oraz systemu wentylacji i zabezpieczeń w warunkach w/w zagrożenia,
 • Wyznaczanie granic zaliczenia pokładu do odpowiedniej kategorii zagrożenia wyrzutowego oraz wydanie opinii dotyczącej możliwości wyłączenia części pokładu z granic jego dotychczasowego zaliczenia do odpowiedniej kategorii zagrożenia wyrzutowego,
 • Ocena skuteczności profilaktyki wyrzutowej stosowanej na kopalni oraz opracowanie profilaktyki (zasad) wykonywana określonych robót górniczych w strefach szczególnego zagrożenia.

+ 48-32-259-2000