Zakład Bezpieczeństwa Górniczych Środków Strzałowych

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA GÓRNICZYCH ŚRODKÓW STRZAŁOWYCH

ul. Podleska 72, 43-190 Mikołów

 

Kierownik Zakładu

dr inż. Jacek Sobala
e-mail: jsobala@gig.eu
telefon: 32 3246 540

 

 

 

LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH

Kierownik

dr inż. Michał Szastok
e-mail: mszastok@gig.eu
telefon: 32 3246 542

 

 

 

LABORATORIUM BADAŃ SPRZĘTU STRZAŁOWEGO

Kierownik

dr inż. Jacek Sobala
e-mail: jsobala@gig.eu
telefon: 32 3246 540

 

 

Zakres działalności:

 • Współudział z Jednostką Certyfikującą GIG w ocenie jakości produkcji: materiałów wybuchowych (moduły: D, E i F) wg Dyrektywy 2014/28/UE i wyrobów pirotechnicznych (moduły: D, E i H) wg Dyrektywy 2013/29/UE.
 • Ekspertyzy, doradztwo techniczne i prace użytkowe dotyczące materiałów wybuchowych i sprzętu strzałowego oraz robót strzałowych.
 • Specjalistyczne szkolenia w zakresie materiałów wybuchowych i sprzętu strzałowego.
 • Analiza nowych metod badawczych dla materiałów wybuchowych i sprzętu strzałowego.
 • Prace nowelizacyjne w zakresie norm dotyczących materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, sprzętu strzałowego i techniki strzałowej.
 • Realizacja zadań Rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego w grupie XII – roboty strzałowe (wg Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego -  Dz.U. z 22 lutego 2017 r., poz. 321) w zakresie:
  • badania rozwiązań technicznych i wydawania opinii (technicznych) dla urządzeń służących do odpalania ładunków materiałów wybuchowych (zapalarek) oraz elektrycznego sprzętu strzałowego;
  • wprowadzania zmian w zakresie wymagań dla składów materiałów wybuchowych oraz sposobu przechowywania materiałów wybuchowych;
  • opiniowania dokumentacji strzelania doświadczalnego, akceptowania protokołów z wykonania strzelań doświadczalnych i branie udziału w tych strzelaninach;
  • ustalania dodatkowych środków bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót strzałowych z użyciem zapalników elektrycznych w pobliżu czynnych nadajników fal elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości;
  • ustalania warunków na odstąpienie od stosowania lontu detonującego przy pneumatycznej metodzie ładowania otworów strzałowych emulsyjnym materiałem wybuchowym – nabojowanym;
  • ustalania dodatkowych środków bezpieczeństwa dotyczących lokalizacji naziemnych, ruchomych lub wgłębnych składów materiałów wybuchowych w odległościach mniejszych niż określone w przepisach oraz zmniejszenia odległości ogrodzenia od składu;
  • sporządzania opinii (technicznej) w zakresie bezpiecznego stosowania elektrycznego sprzętu do odczytu i rejestracji kodów na MW np. w składzie materiałów wybuchowych.
 • Realizacja projektów badawczych własnych, celowych i innych zarówno krajowych jak i w ramach współpracy z członkami Unii Europejskiej.

Zakres działalności:

 • Badanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego w tym: zapalników, lontów, pobudzaczy, materiałów wybuchowych luzem i nabojowanych, paliw rakietowych i innych zgodnie z normami europejskimi i polskimi.
 • Badania materiałów wybuchowych, zapalników i lontów detonujących w zakresie ich bezpieczeństwa wobec pyłu węglowego i/lub metanu.
 • Oznaczanie zawartości toksycznych składników (CO, CO2, NOX i innych) w gazach postrzałowych materiałów wybuchowych.
 • Realizacja badań materiałów wybuchowych w ramach Jednostki Notyfikowanej Nr 1453, jaką jest Główny Instytut Górnictwa wg zasadniczych wymagań bezpieczeństwa ESR (Essential Safety Requirements) na podstawie Dyrektywy 2014/28/UE dotyczącej wprowadzania na rynek i kontroli materiałów wybuchowych do użytku cywilnego w modułach:
  • Moduł B - badanie typu UE;
  • Moduł C2 - zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę procesu produkcji oraz nadzorowaną kontrolę materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego w losowych odstępach czasu;
  • Moduł G - zgodność w oparciu o weryfikację jednostkową.
 • Realizacja zadań Jednostki Notyfikowanej GIG w ocenie zgodności wg zasadniczych wymagań bezpieczeństwa ESR na podstawie Dyrektywy 2013/29/UE dotyczącej wyrobów pirotechnicznych dla wyrobów stosowanych przede wszystkim w zakładach górniczych (moduły: B, C2 i G).
 • Badania kontrolne, powypadkowe i inne materiałów wybuchowych wg Dyrektywy 2014/28/UE i wyrobów pirotechnicznych wg Dyrektywy 2013/29/UE.
 • Opracowywanie nowych metod badawczych materiałów wybuchowych do użytku cywilnego.
 • Opracowywanie i nowelizacja norm z zakresu materiałów wybuchowych do użytku cywilnego i techniki strzałowej.

Zakres akredytacji: AB 1710

Numer certyfikatu: AB1710

Certyfikat ważny do: 14.03.2023

Kierownik Jednostki Oceny Zgodności:

dr inż. Dariusz Stefaniak
e-mail: dstefaniak@gig.eu
telefon: 32 259 23 51

Kierownik Zespół ds. Materiałów Wybuchowych:

dr inż. Jacek Sobala
e-mail: jsobala@gig.eu
telefon: 32 3246 540

Kierownik Laboratorium ds. Materiałów Wybuchowych:

dr inż. Michał Szastok
e-mail: mszastok@gig.eu
telefon: 32 3246 542

 

Jednostka Oceny Zgodności

Zakres działalności:

 • Wykonywanie kontroli szczegółowych (tzw. legalizacji, atestacji) elektrycznego sprzętu strzałowego takiego jak: zapalarki, omomierze strzałowe, próbniki ciągłości obwodów strzałowych, mierniki prądów błądzących, mierniki rezystancji izolacji linii strzałowych i innych.
 • Badanie i wydawanie ocen wyrobów oraz opinii technicznych dotyczących elektrycznego sprzętu strzałowego zgodnego z normą europejską PN-EN 13763-26:2006.
 • Badania kontrolne, powypadkowe i inne sprzętu strzałowego.
 • Opracowywanie nowych metod badawczych sprzętu strzałowego.
 • Opracowywanie i nowelizacja norm z zakresu sprzętu strzałowego i techniki strzałowej.
 • Działalność w zakresie oceny zgodności wyrobów na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 30.04.2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz.U. Nr 99, poz. 1003 z późn. zmianami).

Jednostka Oceny Zgodności

+ 48-32-259-2000