Strategia

Strategia Głównego Instytutu Górnictwa to zespół racjonalnie zaprogramowanych i wzajemnie powiązanych działań w sferze naukowo-badawczej, organizacyjnej, technicznej i ekonomicznej odnoszących się do funkcjonowania Instytutu w przyszłości i ujętych w odpowiednie plany oraz programy, które mają zapewnić realizację następujących celów:

  • uzyskanie wiodącej pozycji naukowej w Europejskiej Przestrzeni Badawczej w obszarze geoinżynierii, inżynierii środowiska i bezpieczeństwa przemysłowego poprzez aktywny udział w europejskich projektach badawczych i sieciach naukowych,
  • uzyskanie statusu Państwowego Instytutu Badawczego,
  • utrzymanie uprawnień akademickich do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego oraz występowania o tytuł naukowy profesora w dyscyplinach górnictwo i geologia inżynierska oraz inżynieria środowiska,
  • inicjowanie i realizacja innowacyjnych tematów badawczych, szczególnie w sferze pozyskiwania i przetwórstwa surowców mineralnych oraz ciągłe doskonalenie metod badawczych,
  • realizacja działań w zakresie komercjalizacji rozwiązań GIG na rynkach zagranicznych,
  • pełnienie funkcji regionalnego instytutu doradczego dla władz państwowych i samorządowych województwa śląskiego,
  • osiągnięcie cech instytucji informatycznej poprzez wdrażanie nowoczesnych technologii informatycznych,
  • utrzymanie równowagi finansowej i uzyskiwanie corocznie dodatniego wyniku finansowego,
  • stałe podnoszenie kwalifikacji przez pracowników Instytutu,
  • rozwój oferty szkoleniowej.

Naczelny Dyrektor
Głównego Instytutu Górnictwa
prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek
13.05.2016 r.

+ 48-32-259-2000