Strategia

Strategia Głównego Instytutu Górnictwa to zespół racjonalnie zaprogramowanych i wzajemnie powiązanych działań w sferze naukowej i badawczej organizacyjnej, technicznej i ekonomicznej odnoszących się do funkcjonowania Instytutu w przyszłości i ujętych w komplementarne plany oraz programy, które mają zapewnić realizację następujących celów:

  • aktywne uczestnictwo w Europejskiej Przestrzeni Badawczej w obszarze geoinżynierii, inżynierii środowiska i bezpieczeństwa w przemyśle przez aktywny udział w sieciach naukowych i europejskich projektach badawczych, w tym realizowanych w ramach programu „Horyzont 2020”,
  • rozwój kadry naukowej Instytutu, utrzymanie posiadanych uprawnień akademickich oraz stałe podnoszenie kwalifikacji przez wszystkich pracowników GIG,
  • inicjowanie i realizacja innowacyjnych tematów badawczych oraz ciągłe doskonalenie metod badawczych,
  • pełnienie funkcji instytutu doradczego dla władz państwowych i samorządo-wych,
  • rozwój oferty edukacyjnej i szkoleniowej,
  • realizacja działań w zakresie komercjalizacji rozwiązań GIG na rynkach krajowych i zagranicznych,
  • wsparcie efektywności funkcjonowania Instytutu systemami informatycznymi,
  • optymalizacja kosztów działania Instytutu,
  • uzyskiwanie corocznie dodatniego wyniku finansowego dla zapewnienia rozwoju Instytutu,
  • zapewnienie warunków bezpiecznej pracy oraz ochrona środowiska.

Naczelny Dyrektor
Głównego Instytutu Górnictwa
prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek
15.03.2017 r.

+ 48-32-259-2000