Dostawa piknometru gazowego do pomiaru gęstości właściwej.

+ 48-32-259-2000