dostawa oprogramowania

~~supply of computer program for 3D analysis of geotechnical structures, using finite element analysis for designing of underground excavations, tunnels and support, surface excavations, embankments, consolidation, groundwater seepage /
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę programu komputerowego do trójwymiarowej analizy struktur geotechnicznych, wykorzystującego metodę elementów skończonych, stosowany do projektowania wyrobisk podziemnych, tuneli i obudowy, wykopów, nasypów, konsolidacji, przesiąkania wód gruntowych.
 

+ 48-32-259-2000