Sprawozdanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ze szkoleń GIG i ICHPW

W listopadzie 2018 roku Główny Instytut Górnictwa wraz z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla, na zlecenie Województwa Śląskiego zrealizował cykl dedykowanych szkoleń dla śląskich urzędników i straży gminnych dotyczące metodyki wykrywania nielegalnego spalania i współspalania odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych. Obecnie opublikowane zostało sprawozdanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ze tego szkolenia, które zrealizowano w ramach projektu „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej. Województwo Śląskie jest partnerem tego Projektu.

W szkoleniach uczestniczyli pracownicy 102 gmin województwa śląskiego, co stanowi 61% wszystkich gmin. Jego celem było praktyczne przeprowadzenie uczestników „krok po kroku” przez metodykę pobierania próbek odpadu paleniskowego z popielnika oraz nabycie umiejętności rozróżniania stałych paliw węglowych.

Wśród uczestników przeprowadzono ankietę ewaluacyjną, na podstawie której można stwierdzić, iż szkolenie zostało ocenione bardzo wysoko, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i merytorycznym. 98% uczestników uważa, iż omówione zagadnienia zostały wyjaśnione w sposób zrozumiały, a 92% ankietowanych jest zdania, że zakres poruszanych zagadnień był wyczerpujący.

+ 48-32-259-2000